Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetssäkring

Statsvetenskapliga institutionens system
för kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling

Antaget 2004-11-10
STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN
GÖTEBORGS UNIVERSITET

INTRODUKTION

Statsvetenskapliga institutionens kvalitetsarbete är ett medel för att förbättra resultatet av vår verksamhet och bedrivs genom målstyrning, uppföljning och kvalitetsgranskning. Kvalitetsarbetet omfattar alla delar av institutionens verksamhet – undervisning, forskning, ledning samt administrativt och tekniskt stöd.

Detta system för kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling är antaget av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2004-11-10, och är giltigt för institutionens verksamhet om ej annat följer av författningar, beslut fattade av överordnade organ inom universitetet eller institutionsstyrelsens senare beslut. Systemet utgör Statsvetenskapliga institutionens del av Göteborgs universitets kvalitetssystem. Det skall utvärderas vart tredje år, men kan även vid behov revideras under treårsperioden.

Uttrycket ”medarbetare” syftar i detta dokument både på anställd personal och aktiva forskarstuderande vid institutionen. Med uttrycket ”institutionsledning” avses institutionsstyrelse och prefekt. Relationen mellan institutionsstyrelse och prefekt samt övriga ledningsfunktioner specificeras i de delegationsordningar som gäller för Göteborgs universitetet, Samhällsvetenskapliga fakulteten respektive Statsvetenskapliga institutionen.

För insatsområdena arbetsmiljö och jämställdhet skall finnas särskilda planer som revideras vart tredje år. Dessa skall utgöra led i institutionens arbete med kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling.

KVALITETSARBETET

Kvalitetsarbetet innebär att vi utvärderar våra mål, arbetssätt och resultat och vidtar de förändringar som vi finner lämpliga. Arbetet skall bedrivas med sådana metoder och i en sådan anda som befrämjar medarbetarnas och verksamhetens utveckling på bästa sätt. Det skall stimulera mer än kontrollera. Det skall skapa goda möjligheter för nytänkande och lärande kring såväl mål som arbetssätt.

Det är likväl viktigt att arbetet genomförs enligt den plan som fastläggs i detta system. Därför skall genomförda aktiviteter registreras i en loggbok som är tillgänglig för medarbetare och studenter. Skulle någon del av revisionsarbetet uppfattas som mindre meningsfull så är det institutionsstyrelsen som prövar om systemet bör revideras på denna punkt.

De aspekter av institutionen och dess verksamhet som periodiskt återkommande skall vara i fokus för kvalitetsarbetet är följande:

 • Verksamhetsinriktning och konkreta mål
 • Budget
 • Relationen medarbetare – institution
 • Forskning och forskarutbildning
 • Grundutbildning
 • Extern utbildningsverksamhet
 • Administrativa funktioner
 • Organisation och resursutnyttjande

Verksamhetsinriktning och konkreta mål

Statsvetenskapliga institutionen skall varje vår genomföra en institutionskonferens för att diskutera sin verksamhet. Den årliga verksamhetsberättelsen med grundläggande information om institutionens samlade verksamhet skall utgöra underlag för en bedömning av genomförd verksamhet. Det är önskvärt att verksamhetsberättelsen granskas av en extern sakkunnig, och att denne vid institutionskonferensen redovisar sin syn på institutionens verksamhet.

Institutionsstyrelsen skall varje höst ta ställning till konkreta mål för nästkommande verksamhetsår. Prefekt och studierektorer skall initiera en diskussion kring förslag om sådana mål vid den årliga institutionskonferensen. På basis av den förda diskussionen skall prefekt och studierektorer sedan förelägga institutionsstyrelsen förslag om konkreta mål. Fastställda mål följs i sin tur upp vid nästa års institutionskonferens.

Utbildningsmålen för varje program, kurs och delkurs anges i respektive plandokument, som fastställs av fakultetsnämnd på förslag av programnämnd eller institutionsstyrelse. De plandokument som Statsvetenskapliga institutionen lämnar förslag om utvärderas i samband med utvärderingar av respektive utbildningar/kurser/delkurser. (Se nedan.)

Budget

Det årliga budgetbeslutet och dess kontinuerliga uppföljning är ett viktigt styrinstrument. Förslag till budget skall diskuteras i relation till förväntade ekonomiska resurser, planerad verksamhet och mål för nästkommande verksamhetsår. Inför det årliga budgetbeslutet skall styrelsen föreläggas en redovisning av föregående års ekonomiska resultat.

Personalkostnaderna utgör en dominerande del av institutionens budget. Därför skall alla förändringar av personalkostnader och deras finansiering meddelas prefekten och chefsadministratören så snart de blir kända, och förändringens betydelse för institutionens ekonomiska ställning skall diskuteras på nästkommande styrelsemöte.

Relationen medarbetare - institution

I syfte att skapa goda förutsättningar för den enskilde medarbetarens positiva professionella utveckling, och för ledningens möjligheter att med sina medarbetare verka för institutionens mål, skall regelbundet anordnas utvecklingssamtal för samtliga anställda och forskarstuderande. Prefekten har ansvar för att dessa samtal kommer till stånd. Vidare skall allmänna personalmöten genomföras tre gånger per termin.

Forskning och forskarutbildning

Kollegial granskning: Kvaliteten i institutionens forskning säkras genom kollegial granskning inför publicering, i recensioner, vid kompetensprövning, vid tjänstetillsättningar samt vid disputationer, seminarier och annan vetenskaplig debatt. En betydande del av kvalitetssäkringsarbetet utförs utanför institutionens interna verksamhet.

Den årliga diskussionen om institutionens verksamhet skall bygga på institutionens verksamhetsberättelse. I denna skall finnas en redovisning av följande former av publicering och andra aktiviteter under året.

 • Publicering i bokform: Nya böcker samlas in och hålls tillgängliga på lämpligt sätt. Samlingen utgör sedan underlag för verksamhetsberättelsens redovisning.
 • Publicering efter fackgranskning (peer review) i internationell vetenskaplig tidskrift: Kopia/särtryck av artiklar samlas in och hålls tillgängliga på lämpligt sätt. Samlingen utgör sedan underlag för verksamhetsberättelsens redovisning.
 • Övriga vetenskapliga artiklar och bokkapitel: Kopia/särtryck av artiklar respektive kapitel samlas in och hålls tillgängliga på lämpligt sätt. Samlingen utgör sedan underlag för verksamhetsberättelsens redovisning.
 • Andra artiklar: Kopior av andra slag av artiklar, till exempel debattartiklar i dagspress, samlas in och hålls tillgängliga på lämpligt sätt. Samlingen utgör sedan underlag för verksamhetsberättelsens redovisning.
 • Uppdrag: Dokumentation om medarbetarnas uppdrag, tex kopia av beslut om sakkunniguppdrag samlas in och hålls tillgängliga på lämpligt sätt. Samlingen utgör sedan underlag för verksamhetsberättelsens redovisning.
 • Seminarier: Institutionens allmänna forskarseminarium och specialseminarier skall utvärderas vart tredje år.
 • Kurser: Alla kurser inom forskarutbildningen skall utvärderas av de studerande varje gång de ges. Studierektor och berörda lärare skall ta del av utvärderingarna. Skriftliga kursvärderingar skall hållas tillgängliga för de studerande. Forskarutbildningens kurspaket skall utvärderas av utbildningens studierektor och de forskarstuderande som avslutat kurspaketet.
 • Handledning: Handledningen av varje forskarstuderande samt vederbörandes avhandlingsarbete planeras och utvärderas i samband med att den forskarstuderandes individuella studieplan uppdateras i början av varje hösttermin. Den totala handledningssituationen samt de studerandes försörjningssituation diskuteras samlat varje år av handledarkollegiet på basis av de individuella studieplanerna.
 • Institutionen skall därutöver minst vart tredje år ha kontakter med en annan universitetsinstitution i syfte att vinna kunskap som kan komma till nytta för institutionens forskarutbildning. ”Bench marking”, extern revision och ömsesidigt erfarenhetsutbyte är exempel på vad dessa kontakter kan bestå av.

Grundutbildning

Institutionens grundutbildning skall, liksom forskarutbildningen, återkommande utvärderas genom interna och externa aktiviteter. Grundutbildningen skall även beskrivas i institutionens verksamhetsberättelse, som sedan utgör grund för den årliga diskussionen om institutionens verksamhet.

Delkurser: För varje kurs skall finnas en ”loggpärm”. I denna loggpärm förvaras tidigare och aktuella dokument som anger mål, undervisningsplaner, kursrapporter samt protokoll från genomförda utvecklingskonferenser. Loggpärmen skall underlätta lärarbyte samt utgöra ett av flera underlag vid kommande utvecklingskonferenser.

Alla delkurser inom grundutbildningen skall utvärderas av de studerande varje gång de ges. Kursvärderingarna skall även innehålla frågor om information, administration, hjälpmedel och lokaler. Studierektor, berörda lärare och administrativ personal skall ta del av utvärderingarna. Skriftliga kursvärderingar skall hållas tillgängliga för de studerande. Kursansvarig lärare skall göra en kursrapport som sätts in i delkursens loggpärm och publiceras på kursportalen. Kursrapportens innehåll anges närmare i särskilt dokument.

Varje delkurs skall göras till föremål för en utvecklingskonferens minst vart tredje år. I denna konferens skall, utöver undervisande lärare, två kollegor och två representanter för de studerande delta. Formerna för denna konferens anges närmare i särskilt dokument.

Studiekurser och examina: Grundutbildningens delkurser utgör delar av studiekurser som i sin tur utgör delar av studenternas examina. För att kunna utvärdera delkursernas betydelse för studiekurser och examina skall ämnesgruppen samt några slumpvis utvalda studenter vart tredje år engageras i projekt som tar sikte på just relationen mellan delkurser, studiekurser och examina. De aktuella studenterna ombeds vid aktuell terminsstart att fortlöpande anteckna reflektioner över detta tema, och i slutet av terminen eller i början av nästa termin arrangeras en diskussion med lärarkollegiet och berörda studenter. Institutionens grundutbildning skall, liksom forskning och forskarutbildning, diskuteras vid den årliga institutionskonferensen. Temat kan variera, men utbildningarnas/kursernas strategiska betydelse samt gjorda utvärderingar skall alltid utgöra en aspekt av diskussionen.

Institutionens grundutbildning skall vart tredje år utvärderas med avseende på relevansen för de studerandes framtida arbetsmarknad. Utvärderingen kan lämpligen ges olika karaktär vid olika tillfällen, till exempel enkätundersökningar med tidigare studenter respektive avnämarkontakter.

Institutionen skall minst vart tredje år ha kontakter med en annan universitetsinstitution i syfte att vinna kunskap som kan komma till nytta för institutionens grundutbildning. ”Bench marking”, extern revision och ömsesidigt erfarenhetsutbyte är exempel på vad dessa kontakter kan bestå av.

Extern utbildningsverksamhet

När institutionen påtar sig utbildningsuppdrag för annan huvudmans räkning skall respektive lärare och studierektor vid Statsvetenskapliga institutionen diskutera gjorda utvärderingar av institutionens insats med den utbildningsansvarige.

Organisation och resursanvändning

Prefekten skall årligen vid vårterminens sista styrelsemöte redovisa sina slutsatser av det samlade kvalitetsarbetet, och då särskilt beröra eventuella konsekvenser för institutionens organisation och resursanvändning.

OMEDELBAR ÅTGÄRD

Den periodiskt återkommande revision som beskrivs i detta dokument får ej tas till intäkt för att inte tillvarata möjligheter eller åtgärda problem omedelbart, när sådana åtgärder är till gagn för verksamheten. Det ankommer på ansvarig befattningshavare, och i sista hand prefekten eller styrelsen, att bedöma när åtgärder bör vidtas omedelbart.

AKTIVITETER

Verksamhetsinriktning och konkreta mål

 • Verksamhetsdiskussion vid årlig institutionskonferens.
 • Diskussion om kommande konkreta mål vid årlig institutionskonferens.
 • Beslut av institutionsstyrelsen om nästa års konkreta mål

Budget

 • Styrelsens budgetbeslut
 • Alla förändringar av personalkostnader och deras finansiering planerade eller meddelade så snart de blev kända

Medarbetare – institution

 • Medarbetarsamtal enligt plan
 • Personalmöten enligt plan

Forskning

 • Böcker samlas och hålls tillgängliga
 • Fackgranskade artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter samlas och hålls tillgängliga
 • Övriga vetenskapliga artiklar och bokkapitel samlas och hålls tillgängliga
 • Andra artiklar samlas och hålls tillgängliga
 • Dokumentation av uppdrag samlas och hålls tillgängliga
 • Verksamhetsberättelse, bland annat baserat på ovan, sammanställs årligen

Forskarutbildning

 • Forskarutbildningen beskrivs i verksamhetsberättelsen
 • Utvärdering av institutionens seminarier vart tredje år
 • Utvärdering av kurser vid varje kurstillfälle
 • Utvärdering av hela kurspaketet med varje årskull forskarstuderande
 • Handledning och avhandlingsarbete utvärderas årligen i samband med uppdateringen av den individuella studieplanen
 • Total handlednings- och försörjningssituation diskuteras årligen av handledarkollegiet
 • Kontakter med annan institution

Grundutbildning

 • Grundutbildningen beskrivs i verksamhetsberättelsen
 • Alla kurser har uppdaterade loggpärmar
 • Alla delkurser (inkl information, administration, hjälpmedel och lokaler) utvärderas av de studerande vid varje kurstillfälle
 • Alla delkurser rapporteras i särskilt dokument som sätts in i loggpärm och publiceras på kursportalen
 • Alla delkurser diskuteras i utvecklingskonferens vart tredje år
 • Institutionens terminskurser utvärderas vart tredje år som helheter, samt i relation till varandra och studenternas examina
 • Institutionens utbildning utvärderas vart tredje år i relation till kommande arbetsmarknaden.
 • Kontakter med annan institution

Extern utbildningsverksamhet

 • Alla utvärderingar av våra utbildningsinsatser hos annan huvudman diskuteras av lärare och institutionens studierektor med den utbildningsansvarige.

Organisation och resursanvändning

 • Prefektens slutsatser av det samlade kvalitetsarbetet.
Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2010-08-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?