Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningsområden

Forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati. Vi forskar också om betydelsen av och hur man skapar väl fungerande politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer.

Nationellt sett är vi ledande, eller bland de ledande institutionerna, inom dessa forskningsområden. Även internationellt sett rankas vår forskning högt, och våra databaser inom valforskning, korruption och demokrati hör till de bästa i världen.

Fem framstående forskningsprogram

Valforskningsprogrammet

Vår erkända forskning om val, väljare och den svenska representativa demokratins tillstånd har utvecklats under sex hela decennier. Vid varje svenskt nationellt val, folkomröstning och val till Europaparlamentet genomför vi sedan 1956 en valundersökning inom ramen för Valforskningsprogrammet. Programmet finansieras genom ett särskilt uppdrag från regeringen till Göteborgs universitet samt med stöd från flera forskningsråd.

The Quality of Government Institute (QoG)

QoG-institutet startades 2004 av professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg. Det har fått sitt namn från det engelska begreppet Quality of Government (QoG), vilket på svenska översätts
till samhällsstyrningens kvalitet. Forskningen fokuserar på korruption och betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner.

The Varieties of Democracy Institute (V-Dem)

V-Dem är ett internationellt forskningssammarbete som har utvecklat en ny, multidimensionell metod för att så objektivt och korrekt som möjligt mäta demokrati. V-Dem tar fasta på demokratiska principer som är långt mer komplexa än blotta närvaron av fria val. Vi särskiljer mellan fem olika demokrati-principer: val-, liberal-, deltagar-, deliberativ-, och jämlikhetsdemokrati.

The Program on Governance and Local Development (GLD)

Varför tillhandahåller vissa samhällen säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som främjar mänsklig utveckling, medan andra inte gör det? GLD samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling.

Centre for Collective Action Research (CeCAR)

CeCAR är ett tvärvetenskapligt projekt som startade år 2016 inom ramen för Göteborgs universitets stora satsning på globala samhällsutmaningar; UGOT Challenges. Vid CeCAR samarbetar forskare inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, och humaniora med myndigheter och organisationer. Till detta kommer ett internationellt råd av världsledande forskare och representanter från policysfären.

Mer spännande forskning

Centre for Environmental Political Studies (CEPS)
Vår forskning om miljöpolitik och förvaltning söker svar på frågor om samspelet mellan samhälle och miljö.

Europaforskning
Institutionens Europaforskare fokuserar dels på EU:s institutioner och olika policyområden, men också på jämförande europeisk politik, väljarbeteende och partier. Forskarna är ofta aktiva i den tvärvetenskapliga Europaforskarmiljön vid Göteborgs universitet, Centrum för Europaforskning (CERGU).

Gender and Diplomacy, Women in Diplomacy (GenDip)
GenDip-programmet syftar till att kartlägga och analysera diplomatins förändrade könskaraktär. Under 1800- och 1900-talen var de flesta diplomater män men under 2000-talet har andelen kvinnor ökat markant. Vad händer med diplomatin när kvinnor träder in på scenen? Hur påverkar det relationerna mellan stater? Dessa är några av de mer övergripande frågorna detta forskningsprogram söker svar på.

Gender and Political Representation
Forskningsområdet Gender and Political Representation handlar om könstillhörighetens betydelse för politisk representation. Under senare årtionden har andelen kvinnor ökat i politiskt valda församlingar i Sverige och runt om i världen. Vad betyder det för innehållet i den politik som bedrivs? Påverkas själva styrelseskicket till exempel genom att graden av korruption minskar? Det är några av de centrala frågor som ställs inom programmet.

Internationell politik
Vår forskning om internationell politik har sin tyngdpunkt på utrikespolitiskt beslutsfattande, idéers och normers betydelse samt frågor om identitet, kön och internationell miljöpolitik. Men området är stort, och forskning sker även inom ämnen som exempelvis utrikespolitiskt ledarskap, staters relation till FN samt opinionsutveckling i internationella politiska frågor, inte minst på det säkerhetspolitiska området.

Linguistic Explorations of Sociteties (LES)
LES är ett nytt forskningsområde vid Statsvetenskapliga institutionen som innefattar disciplinerna statsvetenskap, datorlingvistik och datavetenskap. I forskningsområdet ingår två internationella metodologiska forskningsprojekt som går under namnen Språk-
effekter i opinionsundersökningar
och Studier av opinioner och samhällen i online textdata. De använder nya språkteknologiska metoder i kombination med textdata från internet för att möta de utmaningar som den jämförande enkätbaserade forskningen står inför.

Offentlig politik och förvaltning
Forskningsområdet offentlig politik och förvaltning handlar om vilka möjligheter politiskt valda församlingar – riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige – har att utöva samhällsstyrning. Det kan till exempel röra sig om vilken roll förvaltningens struktur eller andra institutioner spelar i ett jämförande perspektiv. Andra frågor gäller de enskilda medborgarnas relationer till myndigheter och kommunal eller statlig service, de offentliga reformprogrammens tillkomst, genomförande och resultat, samt regionernas roll för politisk styrning.

Partiforskningsprogrammet
Partiforskningsprogrammet är ett nätverk av forskare som intresserar sig särskilt för politiska partier och partisystem. Huvuddelen är verksamma som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Syftet är att via symposier, workshops och en regelbunden seminarieserie vara en plattform för att skapa och sprida kunskap och forskningsresultat kring politiska partier, till forskare och studenter – även utanför Statsvetenskapliga institutionen.

Politiska institutioner
Forskningen om politiska institutioner handlar om hur formella och informella regelverk påverkar det politiska innehållet. Exempel på formella politiska institutioner är konstitutionens beskaffenhet, socialförsäkringssystemen och rättsväsendet. Informella regelverk kan handla om sociala normer, socialt kapital och medborgarnas förtroende för samhället. Den övergripande frågan är hur förändringar av de formella och informella politiska institutionerna, över tid och mellan olika länder, påverkar politiken.

Politisk teori
Forskningsområdet politisk teori omfattar en rad delområden, av vilka den normativa politiska teorin är den mest utbredda. Den angriper en mängd angelägna, normativa samhällsfrågor som exempelvis hur värdekonflikter ska hanteras i ett mångkulturellt samhälle, hur medborgardygderna ska se ut i ett liberalt samhälle samt hur individens ansvar kan få konsekvenser för frågor om rättvis fördelning. Andra delområden är politisk idéhistoria, positiv politisk teori, begreppsanalys och i viss mån även vetenskapsteori.

Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem)
PregDem-projektet syftar till att beskriva och förklara hur graviditet och barnafödande påverkar människors förhållande till samhället. Dessa händelser ger inte bara kvinnan, utan oftast också hennes partner, avgörande nya livserfarenheter. På vilket sätt formas individens politiska identitet, åsikter och deltagande av dessa processer? Statsvetare, barnmorskor och förlossningsläkare undersöker detaljerna i de tidigaste delarna av föräldraskapet i ett multidisciplinärt samarbete. Stora grupper av gravida kvinnor och partners följs över tid och opinionsdata kopplas till medicinsk data från graviditeten och förlossningen.

 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?