Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom Master's Programme in Political Science

SK2121 Political Science Analysis, 15hp

Statsvetenskap har under de senaste decennierna utvecklats till ett moget akademiskt ämne. I den här kursen får du bred överblick över statsvetenskapens mest framträdande delområden samtidigt som du lär dig förstå och använda de gemensamma analytiska och metodologiska grunderna som förenar ämnet. Du kommer att arbeta med såväl klassiska verk som dagsaktuell forskning och lära dig skriva kvalificerade forskningsöversikter.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2121 Political Science Analysis

SK2212 The Quality of Government in a Comparative Perspective, 15hp

Centrala frågeställningar som kommer att behandlas i denna kurs är: Hur kan Quality of Government (QoG) definieras och mätas? Är QoG ett koncept som är strikt relaterat till den politiska filosofin av västerländska liberala demokratier, eller kan den appliceras på en global nivå? Varför är variationen mellan länderna i QoG så stor? Vad är skillnaden i QoG-problemen i utvecklingsländer jämfört med övergångsländer och de avancerat industrialiserade välfärdsstaterna? Hur är QoG relaterat till demokrati, ekonomisk tillväxt, rättsstatsprincipen, socialt kapital, ojämlikhet, sociala policies och medborgarnas individuella välbefinnande? Slutligen, för dem som siktar på att vinna nobelpriset: Vad krävs det av ett land för att utveckla högkvalitativa politiska institutioner?

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2212 The Quality of Government in a Comparative Perspective

SF2221 Global Security and Democracy, 15hp

Denna kurs behandlar det komplicerade samspelet mellan säkerhet, demokrati och utveckling i en ständigt föränderlig global kontext. I synnerhet kommer vi att se hur säkerhet och demokrati hänger ihop. Vad bör ingå som "ämne" inom säkerhet (t.ex. staten, individen, världen, människor, miljön), vad bör anses som hot (t.ex. militära angrepp, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, ekonomiskt beroende, och global terrorism), och vad skall anses som lämplig strategi (militär avskräckning/gemensam säkerhet, ingripande, ekonomiska sanktioner, säkerställande av mänskliga rättigheter, anti-terroristmätningar)? Kursen presenterar och diskuterar olika sätt att organisera och värna om politiska samhällen i samtida överläggningar om global säkerhet. En fördjupad analys kommer att ges gällande hur hot av demokrati uppfattas, och hur försök att motarbeta hot kan vara kontraproduktivt. Vidare kommer kursen söka svar på frågor som; Vilka andra alternativa modeller för lugn styrning finns redan: nätverk i det civila samhället, en förstärkning av den traditionella moderna staten, regionala unioner, ökad självständighet för globala aktörer? Vilka andra alternativ kan vi föreställa oss?

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2221 Global Security and Democracy

SF2222 Citizens, Politicians, and the Media: Evaluating Democratic Processes, 15hp

Ett viktigt mål för demokratin är att förverkliga "folkets vilja." Men hur ska detta uppnås? Hur uppnås det i verkligheten? För att ta reda på detta, tittar vi på tre grupper av aktörer: medborgare, politiker och massmedia. Vi tar hänsyn till forskning om väljarbeteende, politisk psykologi, politiskt deltagande, politisk representation, påverkan från massmedia, politisk journalistik och förvaltning av nyheter. Vad säger denna forskning oss om dessa aktörer och hur de interagerar med varandra under olika omständigheter? Hur lever dessa aktörer, och relationerna mellan dem, upp mot krav från olika modeller av demokrati? Vad avslöjar forskningsresultaten om hur demokratin kan förbättras?

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2222 Citizens, Politicians, and the Media: Evaluating Democratic Processes

SK2221 Environmental Politics and Institutions, 15hp

Under kursen får studenterna fördjupad kännedom om hur samhället, via politiska åtgärder, försöker hantera och minska en rad miljöproblem såsom i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar. Kursen vilar på flera teoretiska ansatser, främst social dilemma teori, opinions- och beteendeteorier, institutionell teori, normativ politisk teori och spelteori.

Kursen inleds med en introduktion av centrala begreppet och teoretiska utgångspunkter med skriftlig examination. Därefter är kursen indelad i tre block som behandlar institutioners betydelse för miljöpolitik, normers inflytande på miljöbeteende, design av miljöpolitiska styrmedel. Dessa block avslutas med skriftlig och muntlig examination. Kursen avslutas med författandet av ett kurspapper i form av en forskningsplan.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2221 Environmental Politics and Institutions

SK2222 Varieties of Democracy and Democratization, 15hp

Den här kursen tar utgångspunkt i olika teoribildningar kring vad demokrati är, eller bör vara. Konfronterar detta med olika metodologiska angreppssätt för att mäta demokrati på ett jämförbart sätt över tid och mellan olika stater. Den analyserar och diskuterar olika teorier om varför vissa länder blir mer eller mindre demokratiska. Studenterna tränas i att analysera både historiska och nutida processer där länder (av-)demokratiseras och förklara och förstå varför detta sker.
Kursen behandlar alltså två tätt förknippade områden: att definiera och mäta
demokrati, och att förklara demokratisering.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2222 Varieties of Democracy and Democratization

SK2211 The Performance of Democracies, 15hp

Den här kursen tar sig an frågor om demokratiska staters förmåga att generera önskvärda utfall på olika områden. Med andra ord: Varför är vissa demokratiska stater mer framgångsrika än andra när det gäller att leverera allt från hög kvalité på den politiska styrningen till mänsklig välfärd? Fokus ligger på frågor om varför och hur demokratiska stater lyckas eller misslyckas på olika områden – snarare än på frågor som hanterar vad demokrati är, övergångar till demokrati, eller demokratins fortlevnad. Den behandlar också implikationerna av demokratiers prestationsförmåga för medborgares attityder och stöd för demokratin.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2211 The Performance of Democracies

SK2412 Internship for the Master's Programme in Political Science, 15hp/30hp

Kursen är en handledd praktik vid en organisation i Sverige eller utomlands. Under kursens gång ska du skriva minst en text av substantiellt värde för praktikplatsen och författa en praktikrapport. Arbetsuppgifterna ska vara av avancerad karaktär och ha relevans för din utbildning och framtida yrkesverksamhet. Du ansvarar själv för att söka en lämplig praktikplats och tillsammans med organisationen
ta fram en plan för praktiken. Kursen ges på engelska.

Detta är en valbar färdighetskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2412 Internship for the Master's Programme in Political Science, 15hp

Kursplan SK2420 Internship for the Master's Programme in Political Science, 30hp

SF2321 Applied Statistical Analysis, 15hp

Kursen riktar sig till dig som vill ha omfattande förståelse för hur statistiska analysmetoder kan tillämpas, såväl inom samhällsvetenskaperna som inom offentliga och kommersiella utredningsarbeten. Föreläsningar och övningar varvas med varandra när du lär dig om bl.a. förklaringsmodeller, urvalsproblematik, generaliserbarhet, sannolikhetslära och dimensionsanalys. Vi arbetar mycket med statistikprogram och vi tar hjälp av föreläsare med specialkunskaper.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2321 Applied Statistical Analysis

SF2322 Applied Qualitative Research Methods, 15hp

Kursen ger dig omfattande kunskaper om centrala samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Inledningsvis diskuteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för kvalitativ metod och de forskningsetiska överväganden som kan aktualiseras. I kursen kommer du att lära dig tillämpa såväl textanalytiska metoder som diskursanalys, idéanalys och argumentationsanalys som intervjuer och observationer.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2322 Applied Qualitative Research Methods

SF2323 Applied Qualitative Research Methods, problems and design, 15hp

Kursen presenterar och ger praktisk träning i kvalitativa forskningsmetoder, inklusive datainsamling, design, formulering av forskningsproblem och metoder för analys av material. Kursen ger en inledande översikt över tillgängliga forskningsmetoder, deras koppling till teori, samt forskningsetik. Kursen går på djupet på flera olika metodologiska tillvägagångssätt, relevanta för kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, med inriktning på textbaserade analysmetoder. Kursen utvecklar metodiska färdigheter genom fallbaserade övningar på seminarierna. I den första delen av kursen introduceras och praktiseras metoder och designproblem på föreläsningar och på seminarier. I den andra delen av kursen tillämpar studenter sina kunskaper i forskningsdesign och metod inom sina egna intresseområden av forskningen och skriver ett forskningsförslag som avslutande inlämningsuppgift.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2323 Applied Qualitative Research Methods, problems and design

SF2324 Introduction to Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists, 15hp

Kursen ger teoretisk förklaring och praktisk träning i kvantitativ metodik som är relevant för ämnet. Kursen börjar med en översikt över frågor av allmänt relevans för forskningsdesign i samhällsvetenskap, som omfattar frågor om epistemologi, teori, forskningsetik och en översikt över de kvantitativa metoder som forskare har till sitt förfogande. Den andra delen av kursen fokuserar på lärande och tillämpning av kvantitativa metoder och den programvara som krävs för att utföra olika uppgifter och analyser. Kursen består av både föreläsningar, seminarier och handledning i att använda metoder inom den kvantitativa forskningen. I möjligaste mån är den data som används i kursuppgifterna relevanta för studenternas ämnesområden för att göra studenterna bekanta med innehållet, potentialen och begränsningarna av befintlig data.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2324 Introduction to Applied Rearch Design and Qualitative Research Methods for Social Scientists

SK2532 Master Thesis, 30hp

Kursen kommer att lära dig att med betydande djup författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att lära dig hur du självständigt planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du försvarar dina slutsatser i ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa moment ska du visa att du besitter ett vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare.

Detta är en obligatorisk uppsatskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2532 Master Thesis

 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2018-09-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?