Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom IAGG

AG2110 Theoretical and historical perspective on global governance, 15hp

Kursen lägger den teoretiska grunden för en bred tvärvetenskaplig och problembaserad strategi för internationella organisationer och globala styrelseformer. Kursen utforskar och analyserar historisk utveckling och samtida strömningar i internationella frågor som internationell handel, internationellt bistånd och utveckling, säkerhet, och en relativ nykomling på den internationella arenan - internationellt miljöskydd. Dessutom kommer kursen att identifiera och kritiskt analysera de viktigaste institutionerna, organisationerna och regimerna som utgör det internationella systemet.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan AG2110 Theoretical and historical perspective on global governance

AG2120 International administration and policy, 15hp

Kursen djupanalyserar den organisatoriska strukturen och beteendet hos internationella organisationer, så väl som strategier för att åstadkomma förändringar på den internationella arenan. Den syftar till att ge de praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att både analysera och bidra till arbetet i internationella organisationer. Case-baserat lärande kompletterar akademisk litteratur i syfte att undersöka utvalda och belysande erfarenheter av internationella organisationer som vill åstadkomma förändringar i enlighet med sina egna mål. Kursen kommer att analysera centrala aspekter av internationella organisationer, de instrument som finns för att påverka globala regimer, deras förhållande till nationell lagstiftning och nationella ekonomiska system, deras förhållande till lokal praxis och den allmänna opinionen, frågor om representation och ansvar, samt hur internationella organisationer påverkar de internationella, nationella och lokala förhållandena på lång och kort sikt.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan AG2120 International administration and policy

SK2212 The Quality of Government in a Comparative Perspective, 15hp

Centrala frågeställningar som kommer att behandlas i denna kurs är: Hur kan Quality of Government (QoG) definieras och mätas? Är QoG ett koncept som är strikt relaterat till den politiska filosofin av västerländska liberala demokratier, eller kan den appliceras på en global nivå? Varför är variationen mellan länderna i QoG så stor? Vad är skillnaden i QoG-problemen i utvecklingsländer jämfört med övergångsländer och de avancerat industrialiserade välfärdsstaterna? Hur är QoG relaterat till demokrati, ekonomisk tillväxt, rättsstatsprincipen, socialt kapital, ojämlikhet, sociala policies och medborgarnas individuella välbefinnande? Slutligen, för dem som siktar på att vinna nobelpriset: Vad krävs det av ett land för att utveckla högkvalitativa politiska institutioner?

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2212 The Quality of Government in a Comparative Perspective

SF2221 Global Security and Democracy, 15hp

Denna kurs behandlar det komplicerade samspelet mellan säkerhet, demokrati och utveckling i en ständigt föränderlig global kontext. I synnerhet kommer vi att se hur säkerhet och demokrati hänger ihop. Vad bör ingå som "ämne" inom säkerhet (t.ex. staten, individen, världen, människor, miljön), vad bör anses som hot (t.ex. militära angrepp, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, ekonomiskt beroende, och global terrorism), och vad skall anses som lämplig strategi (militär avskräckning/gemensam säkerhet, ingripande, ekonomiska sanktioner, säkerställande av mänskliga rättigheter, anti-terroristmätningar)? Kursen presenterar och diskuterar olika sätt att organisera och värna om politiska samhällen i samtida överläggningar om global säkerhet. En fördjupad analys kommer att ges gällande hur hot av demokrati uppfattas, och hur försök att motarbeta hot kan vara kontraproduktivt. Vidare kommer kursen söka svar på frågor som; Vilka andra alternativa modeller för lugn styrning finns redan: nätverk i det civila samhället, en förstärkning av den traditionella moderna staten, regionala unioner, ökad självständighet för globala aktörer? Vilka andra alternativ kan vi föreställa oss?

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2221 Global Security and Democracy

SK2211 The Performance of Democracies, 15hp

Den här kursen tar sig an frågor om demokratiska staters förmåga att generera önskvärda utfall på olika områden. Med andra ord: Varför är vissa demokratiska stater mer framgångsrika än andra när det gäller att leverera allt från hög kvalité på den politiska styrningen till mänsklig välfärd? Fokus ligger på frågor om varför och hur demokratiska stater lyckas eller misslyckas på olika områden – snarare än på frågor som hanterar vad demokrati är, övergångar till demokrati, eller demokratins fortlevnad. Den behandlar också implikationerna av demokratiers prestationsförmåga för medborgares attityder och stöd för demokratin.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK2211 The Performance of Democracies

EU2210 European Environment and Energy, 15hp

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö-och energipolitik. Du kommer att analysera EU:s rättsliga grund, den politiska processen, och engagemangen för ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv. Ett syfte är att ge en grundlig förståelse av vagheten i hållbar utveckling och på vilket sätt begreppet används av/inom EU. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika miljö-och energiproblem och framtida utmaningar för EU. Dessa tematiska fördjupningar kommer även innehålla analyser av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, EU som internationell aktör, och vilken roll NGO:s och andra lobbygrupper spelar.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan EU2210 European environment and energy

EU2215 Europe in the world, 15 hp

Denna kurs ger en tvärvetenskaplig förståelse för Europas roll i världen och bygger på en rad olika perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora. Kursen fördjupar sig i Europas politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med resten av världen ur historiskt och nutida perspektiv. Studiet av "Europa" förstås i vid mening som att omfatta olika internationella organisationer, statliga aktörer och civila samhällen. Kursen analyserar den internationella betydelsen av den europeiska integrationen samt effekterna av den globala utvecklingen på Europa och Europas förändrade roll i den nya världsordningen.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan EU2215 Europe in the world  

AG2440 Internship in International Administration and Global Governance, 15hp/30hp

Kursen är en handledd praktik vid en organisation i Sverige eller utomlands. Under kursens gång ska du skriva minst en text av substantiellt värde för praktikplatsen och författa en praktikrapport. Arbetsuppgifterna ska vara av avancerad karaktär och ha relevans för din utbildning och framtida yrkesverksamhet. Du ansvarar själv för att söka en lämplig praktikplats och tillsammans med organisationen
ta fram en plan för praktiken. Kursen ges på engelska.

Detta är en valbar färdighetskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan AG2440 Internship in International Administration and Global Governace 15 hp

Kursplan AG2450 Internship in International Administration and Global Governace 30 hp 

 SF2321 Applied Statistical Analysis, 15hp

Kursen riktar sig till dig som vill ha omfattande förståelse för hur statistiska analysmetoder kan tillämpas, såväl inom samhällsvetenskaperna som inom offentliga och kommersiella utredningsarbeten. Föreläsningar och övningar varvas med varandra när du lär dig om bl.a. förklaringsmodeller, urvalsproblematik, generaliserbarhet, sannolikhetslära och dimensionsanalys. Vi arbetar mycket med statistikprogram och vi tar hjälp av föreläsare med specialkunskaper.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2321 Applied Statstical Analysis, 15 hp 

SF2322 Applied Qualitative Research Methods, 15hp

Kursen ger dig omfattande kunskaper om centrala samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Inledningsvis diskuteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för kvalitativ metod och de forskningsetiska överväganden som kan aktualiseras. I kursen kommer du att lära dig tillämpa såväl textanalytiska metoder som diskursanalys, idéanalys och argumentationsanalys som intervjuer och observationer.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan SF2322 Applied Qualitative Research Methods, 15 hp

SF2323 Applied Qualitative Research Methods, problems and design, 15hp

Kursen presenterar och ger praktisk träning i kvalitativa forskningsmetoder, inklusive datainsamling, design, formulering av forskningsproblem och metoder för analys av material. Kursen ger en inledande översikt över tillgängliga forskningsmetoder, deras koppling till teori, samt forskningsetik. Kursen går på djupet på flera olika metodologiska tillvägagångssätt, relevanta för kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, med inriktning på textbaserade analysmetoder. Kursen utvecklar metodiska färdigheter genom fallbaserade övningar på seminarierna. I den första delen av kursen introduceras och praktiseras metoder och designproblem på föreläsningar och på seminarier. I den andra delen av kursen tillämpar studenter sina kunskaper i forskningsdesign och metod inom sina egna intresseområden av forskningen och skriver ett forskningsförslag som avslutande inlämningsuppgift.

Kursplan SF2323 Applied Qualitative Research Methods, problems and design

SF2324 Introduction to Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists, 15hp

Kursen ger teoretisk förklaring och praktisk träning i kvantitativ metodik som är relevant för ämnet. Kursen börjar med en översikt över frågor av allmänt relevans för forskningsdesign i samhällsvetenskap, som omfattar frågor om epistemologi, teori, forskningsetik och en översikt över de kvantitativa metoder som forskare har till sitt förfogande. Den andra delen av kursen fokuserar på lärande och tillämpning av kvantitativa metoder och den programvara som krävs för att utföra olika uppgifter och analyser. Kursen består av både föreläsningar, seminarier och handledning i att använda metoder inom den kvantitativa forskningen. I möjligaste mån är den data som används i kursuppgifterna relevanta för studenternas ämnesområden för att göra studenterna bekanta med innehållet, potentialen och begränsningarna av befintlig data.

Kursplan SF2324 Introduction to Applied Rearch Design and Qualitative Research Methods forSocial Scientists

AG2500 Master Thesis, 30hp

Kursen innebär att du ska planera och skriva en masteruppsats inom en uppsatt tidsram. Skrivandet av uppsatsen kommer utveckla din förmåga att planera och genomföra stora projekt, att samla och analysera data för att besvara en samhällsvetenskaplig forskningsfråga. Du får stöttning från en erfaren handledare. Kursen avslutas med att du dels presenterar och försvarar din egen uppsats och dels opponerar på en annan students uppsats.

Detta är en obligatorisk uppsatskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan AG2500 Master Thesis

 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2018-04-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?