Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom statsvetarprogrammet

Termin 1

SK119 Statsvetenskap: Kärnkurspaket, 30 hp

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp
Detta är en kärnkurs inom statsvetenskap (termin 1).

Kursen inleds med en presentation av demokratins centrala institutioner och aktörer. Därefter diskuterar och analyserar vi det demokratiska systemets spelregler mer konkret: hur ser vägen till beslut ut? Vi fokuserar även på genomförandet: vilken roll spelar förvaltningen och tjänstemännen, och vad betyder detta ur ett demokratiskt perspektiv? Frågor om makt är en röd tråd genom kursen. Du kommer att möta olika vetenskapliga perspektiv som t.ex. genus- och mångfaldsperspektiv.

Kursen motsvarar en kombination av de tidigare delkurserna Svensk och jämförande politik och Demokrati och byråkrati inom kursen Grundkurs (A-nivån).

Kursplan SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin

SK1124 Politisk teori, 7,5 hp
Detta är en kärnkurs inom statsvetenskap (termin 1)

Kursen presenterar ideologibegreppet och de politiska idéernas historia. Särskild vikt läggs vid de idéer som fortfarande är aktuella, t.ex. demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer även att lära dig grundläggande argumentationsanalys.  

Kursplan SK1124 Politisk teori

SK1125 Internationell politik, 7,5 hp
Detta är en kärnkurs inom statsvetenskap (termin 1).

Kursen presenterar och diskuterar teorier om internationella relationer. Både historiska och nutida händelser analyseras. Kursen behandlar även källkritik.

Kursplan SK1125 Internationell politik

Termin 2

SK129 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning, 30 hp.

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
Detta är en fördjupningskurs inom statsvetenskap (termin 2).

Med utgångspunkt i de stora skillnader det är mellan olika demokratier erbjuder den här kursen en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Kursen behandlar särskilt frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför.

Kursplan SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv

SK1223 Tematisk fördjupning, 15 hp
Detta är en fördjupningskurs inom statsvetenskap (termin 2).

Kursen ska förbereda studenterna för självständigt uppsats- och utredningsarbete. Du lär dig att identifiera, sammanställa och värdera aktuell statsvetenskaplig forskning. Kursen ger dig specifik kunskap genom fördjupning i ett forskningsproblem som du själv får välja ut. Tematisk fördjupning ges i seminarieform och tonvikten ligger på ditt eget skrivande och diskussioner med övriga kursdeltagare i arbetet med att färdigställa en forskningsöversikt samt en forskningsplan.

Kursen motsvarar de tidigare delkurserna Tematisk fördjupning och Uppsats inom kursen Fortsättningskurs (B-nivå).

Kursplan SK1223 Tematisk fördjupning

 

*SK139 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor, 30 hp.

*Detta kurspaket ges endast på vårterminen.

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
Detta är en fördjupningskurs inom statsvetenskap (termin 2).

Med utgångspunkt i de stora skillnader det är mellan olika demokratier erbjuder den här kursen en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Kursen behandlar särskilt frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför.

Kursplan SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv

SK1224 Miljöpolitikens villkor, 15 hp
Detta är en alternativ fördjupningskurs inom statsvetenskap för dig som inte läser SK1223 Tematisk fördjupning (termin 2).

Det övergripande målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom miljöpolitikens område. Du kommer att lära dig om analytiska traditioner som politisk teori, förvaltning och svensk och internationell politik. Du förväntas nå en fördjupad förståelse av ett antal statsvetenskapliga skolbildningar (t.ex. demokratiteori, institutionell teori, maktteori, rättviseteori) och hur dessa kan användas för att analysera politik för hållbar utveckling.

Kursplan SK1224 Miljöpolitikens villkor

Termin 3 och 4

Under termin tre och fyra läses en individuell inriktning om 60hp i ett av våra samarbetsämnen. Läs om ämnena här. Om du väljer statsvetenskap som inriktning finns här nedan en beskrivning av kurserna.

Statsvetenskaplig inriktning

Termin 3

SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter 7,5 hp
Att delegera politiskt makt är förenat med en del generella problem. I den här kursen går vi igenom den första länken i delegeringskedjan - vad händer när makten lämnas från folket till deras valda politiker? Kursen tar upp centrala teoretiska perspektiv på demokratisk delegering och hur den går till i praktiken. Vi jämför hur demokratisk delegering går till i olika politiska system på global, nationell och regional nivå.

Kursen går igenom centrala teoretiska perspektiv på demokratisk delegering och dess dilemman. Kursen är inriktad på den första länken i delegeringskedjan som är när medborgarna överlämnar makt till politiska representanter. Vi studerar delegationskedjans institutionella förutsättningar, som valsystem och valadministration, och vilka det är som spelar huvudrollen – det vill säga partier, kandidater och väljare. Kursen tar upp olika grundläggande mekanismer bakom maktöverlämning, som till exempel nomineringar, demokratiska val och regeringsbildning. Med utgångspunkt i olika demokratimodeller och modeller för delegering diskuterar vi hur den representativa demokratin bör fungera och undersöker hur den i praktiken fungerar i olika länder. En stor del av kursen handlar om att jämföra grundläggande principer för delegering med aktuell forskning om olika länders sätt att lösa delegeringsproblematiken.

Kursplan SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter

SK1216 Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar 7,5 hp
Att delegera politiskt makt är förenat med en del generella problem. I den här kursen går vi igenom den andra länken i delegeringskedjan som innebär att de folkvalda beslutar om den verkställande makten, eller exekutiven. Vad händer när parlamentet beslutar om en ny regering? Den här kursen diskuterar delegeringens konsekvenser med utgångspunkt i den så kallade principal-agentteorin samt kritiken mot detta perspektiv.

Kursen beskriver grundläggande problem med delegeringen till den verkställande makten. I kursen uppmärksammas särskilt de olika sätt som makt kan överlämnas till exekutiven, samt vilka konsekvenser detta får för samarbete, effektivitet och policy genom att studera institutioner för maktöverlämnande i olika länder. Den tar sin utgångspunkt i den så kallade principal-agentteorin, som klargör att principalernas (väljarnas) och agenternas (de förtroendevalda politikernas) egenintressen skiljer sig åt och att agenten (politikern) i princip alltid har bättre information om sitt område än principalen (väljaren). Det innebär svårigheter för väljaren att avgöra om politikern handlar i väljarens intresse när olika beslut fattas. Kursen tar också upp kritik i form av institutionella teorier på detta rationalistiska angreppssätt. Genom att jämföra och tillämpa olika teoretiska perspektiv utvecklas förmågan att förstå orsaker och konsekvenser av olika sätt att organisera delegering till den verkställande makten.

 

Kursplan SK1216 Delegation to the executive: dilemmas and institutional solutions

SK1225 Förvaltningens makt: Problem och möjligheter 15 hp
För de flesta medborgare sker mötet med politiskt fattade beslut genom kontakt med tjänstepersoner, snarare än med politiker. Såväl policyförslag som genomförandet av politiskt fattade beslut påverkas av förvaltningen. För den som vill förstå politikens utformning är det därför grundläggande att svara på varför, hur och med vilka konsekvenser valda politiker lämnar ifrån sig makt till förvaltningen. På den här kursen studerar vi de problem som kan uppkomma vid delegering och jämför olika länders sätt att organisera förvaltningen.

Denna kurs fokuserar på den rationalistiska, ofta amerikanska, delegeringsforskningen – bureaucratic politics – och den komparativa, institutionella, ofta europeiska förvaltningsforskningen. Kursens primära syften är att lära ut dessa båda perspektiv, jämföra dem och tillämpa de olika teoretiska perspektiven för att förstå orsaker och konsekvenser av olika sätt att organisera förvaltningen. Kursen jämför olika länders sätt att organisera förvaltningen.

Kursplan SK1225 Förvaltningens makt: Problem och möjligheter

Termin 4

SK1226 Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik, 15 hp (startar V20)
Kursen innebär en djupdykning i fallet Sverige med ett historiskt perspektiv. Viktiga målsättningar är att förklara varför det ser ut som det gör i Sverige och att nyansera analys av dagspolitiska frågor som rör maktöverlämnanden och konflikter. Frågor av relevans för kursen är: Hur lösgjorde sig Sverige från korruptionen? Varför har Sverige inte ministerstyre? Hur har granskningen av offentlig sektor vuxit fram?

Kursen behandlar de specifika villkor som gäller för arbete i det offentligas tjänst i Sverige. Detta innefattar lagar och regler inom grundläggande förvaltningsrätt samt etik i offentlig förvaltning. Tjänstepersonens roll i demokratin kommer att diskuteras och problematiken kommer att fördjupas bland annat med inslag av rollspel där studenternas tränas i att hantera offentlighetsprincipen, politiska påtryckningar och etiska dilemman. Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett specialområde.

Kursplan SK1226 Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik

SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet, 15 hp (startar V20)
Statsvetaren i yrkeslivet är en praktiskt inriktad kurs i vilken studenterna utvecklar kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Kursens innehåll har utvecklats i samråd med yrkesvägledare och praktiksamordnare och bygger till stor del på information från yrkesaktiva statsvetare om vilka färdigheter som man har nytta av i sitt kommande yrkesliv. Kursen examineras som en helhet, men är uppdelad i tre moment: 1) i det offentligas tjänst, 2) skrivande och kommunikation i yrkeslivet samt 3) introduktion till projektledning.

Kursplan SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet

Termin 5

Femte terminen är den valbara terminen. Den är väldigt flexibel. Här erbjuds praktik, utbytesstudier eller ytterligare kurser i statsvetenskap eller annat ämne.

Information om utbytesstudier.

Information om fristående kurser i statsvetenskap.

SK1411/SK1412 Praktik för Statsvetarprogrammet,
30 eller 15hp

Praktiken omfattar en hel eller halv termin och fullgörs normalt under terminstid. Praktiken är en möjlighet för dig att pröva hur väl de teoretiska kunskaper som du har tillägnat dig under programmet fungerar i verkligheten. Praktiken kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands, som erbjuder arbetsuppgifter som är av värde för dina studier på Statsvetarprogrammet och framtida yrkesverksamhet.

Kursplan SK1411 Praktik för Statsvetarprogrammet 30hp

Kursplan SK1412 Praktik för Statsvetarprogrammet 15hp

 

SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet, 15 hp (startar V20)

Statsvetaren i yrkeslivet är en praktiskt inriktad kurs i vilken studenterna utvecklar kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Kursens innehåll har utvecklats i samråd med yrkesvägledare och praktiksamordnare och bygger till stor del på information från yrkesaktiva statsvetare om vilka färdigheter som man har nytta av i sitt kommande yrkesliv. Kursen examineras som en helhet, men är uppdelad i tre moment: 1) i det offentligas tjänst, 2) skrivande och kommunikation i yrkeslivet samt 3) introduktion till projektledning.

Kursplan SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet

**SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik, 7,5 hp

Idag står världen inför flera miljöpolitiska utmaningar såsom klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och utsläpp av giftiga ämnen i hav och natur. Att förstå hur vi kan motverka och begränsa konsekvenserna av dessa miljöproblem är därmed viktigt för att på sikt nå en hållbar utveckling och främja både mänskligt och ekologiskt välbefinnande. I ljuset av detta kan olika statsvetenskapliga teorier fylla en viktig funktion för att hjälpa oss att analysera och förhoppningsvis bättre förstå vilka möjligheter och utmaningar som finns för att komma till bukt med dagens miljöproblem.

I denna kurs ges du möjlighet att fördjupa dig i flera statsvetenskapliga perspektiv som relateras till miljöpolitiska utmaningar såsom kollektivt handlande och politiska institutioner, global politik och det internationella systemet, politisk teori samt miljöbeteende, opinion och politisk organisering. Genom föreläsningar, seminarium samt självständig inläsning och skrivande är förhoppningen att du efter avslutad kurs ska kunna jämföra olika teorier samt utifrån självständig problemlösning applicera dessa på olika miljöpolitiska utmaningar. Kursen kan med fördel läsas av den som vill förbereda kommande uppsatsarbete inom miljöpolitikens område, men riktar sig även till studenter som allmänt vill orientera sig inom miljöpolitikens forskningsområde.

Kursplan SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik 7,5 hp

**Swedish environmental politics in a comparative perspective 7,5 hp

Kursen ger deltagarna de analytiska redskapen att förstå dynamiken kring svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv. Den tar ett historiskt grepp, ger inblickar i både ”input” och ”output” sidorna av det svenska politiska systemet med relevans för miljöpolitik, samt ger en bild av hur nationella miljöpolitiska policyinstrument relateras till Sveriges roll inom EU och på den internationella arenan. Kursens individuella uppgift fokuserar på att jämföra hur två sådana policyinstrument förhåller sig till de olika nivåerna av det svenska politiska systemet. Kursen ges på engelska.

Kursplan Swedish environmental politics in a comparative perspective 7,5 hp

**SK1136 Foreign Policy Analysis, 7,5 hp

Kursen har som syfte att bidra med kunskap om hur utrikespolitik kan förklaras i enskilda och komparativa fall, samt ge en fördjupad förståelse kring utrikespolitisk förändring i ett bredare globalt perspektiv. Utrikespolitiska beslut, processer och utfall studeras från olika analysnivåer: från den individuella (kognition), staten (politiska system, folkopinion och media) till systemnivå (maktbalans, internationella institutioner).

Kursen utgår från staten som central aktör i utrikespolitiken, men kursen behandlar också den roll som nya icke-statliga aktörer (exempelvis EU) spelar inom utrikespolitiken. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK1136 Foreign Policy Analysis 7,5 hp

**Kursen ges endast på hösten.

Termin 6

SK1313 Metod inklusive uppsatssamordning, 15hp

Detta är en metodkurs inom statsvetenskap (termin 6).

Kursen lär dig att behärska det vetenskapliga metodtänkandet och den förbereder dig för uppsatsskrivande på grundnivå. Du kommer att läsa om vetenskapsteoretiska grunder för olika syn på kunskap. Du lär dig utforma vetenskapliga undersökningar, förstå relationen mellan problem och metod respektive metod och slutsatsdragning. Kursen tränar dig att tillämpa några av de vanligaste samhällsvetenskapliga metoderna. Du får tillfälle att relatera metodfrågor till din egen planerade uppsats.

Kursplan SK1313 Metod inklusive uppsatssamordning

SK1523 Examensarbete i statsvetenskap, 15hp

Detta är en uppsatskurs inom statsvetenskap (termin 6).

Kursen kommer att lära dig att författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att lära dig hur du självständigt planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du försvarar dina slutsatser i ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa moment ska du visa att du besitter ett vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare.

Kursen motsvarar den tidigare kursen Fördjupningskurs 1B Uppsats (C-nivå).

Kursplan SK1523 Examensarbete i statsvetenskap

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2020-04-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://pol.gu.se/Utbildning/kandidatprogram/statsvetarprogrammet/kurser/
Utskriftsdatum: 2020-07-09