Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom statsvetarprogrammet

Termin 1

SK119 Statsvetenskap: Kärnkurspaket, 30 hp

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin, 15hp
Detta är en kärnkurs inom statsvetenskap (termin 1).

Kursen inleds med en presentation av demokratins centrala institutioner och aktörer. Därefter diskuterar och analyserar vi det demokratiska systemets spelregler mer konkret: hur ser vägen till beslut ut? Vi fokuserar även på genomförandet: vilken roll spelar förvaltningen och tjänstemännen, och vad betyder detta ur ett demokratiskt perspektiv? Frågor om makt är en röd tråd genom kursen. Du kommer att möta olika vetenskapliga perspektiv som t.ex. genus- och mångfaldsperspektiv.

Kursen motsvarar en kombination av de tidigare delkurserna Svensk och jämförande politik och Demokrati och byråkrati inom kursen Grundkurs (A-nivån).

Kursplan SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin

SK1124 Politisk teori, 7,5hp
Detta är en kärnkurs inom statsvetenskap (termin 1)

Kursen presenterar ideologibegreppet och de politiska idéernas historia. Särskild vikt läggs vid de idéer som fortfarande är aktuella, t.ex. demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer även att lära dig grundläggande argumentationsanalys.  

Kursplan SK1124 Politisk teori

SK1125 Internationell politik, 7,5hp
Detta är en kärnkurs inom statsvetenskap (termin 1).

Kursen presenterar och diskuterar teorier om internationella relationer. Både historiska och nutida händelser analyseras. Kursen behandlar även källkritik.

Kursplan SK1125 Internationell politik

Termin 2

SK129 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning, 30 hp.

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15hp
Detta är en fördjupningskurs inom statsvetenskap (termin 2).

Med utgångspunkt i de stora skillnader det är mellan olika demokratier erbjuder den här kursen en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Kursen behandlar särskilt frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför.

Kursplan SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv

SK1223 Tematisk fördjupning, 15hp
Detta är en fördjupningskurs inom statsvetenskap (termin 2).

Kursen ska förbereda studenterna för självständigt uppsats- och utredningsarbete. Du lär dig att identifiera, sammanställa och värdera aktuell statsvetenskaplig forskning. Kursen ger dig specifik kunskap genom fördjupning i ett forskningsproblem som du själv får välja ut. Tematisk fördjupning ges i seminarieform och tonvikten ligger på ditt eget skrivande och diskussioner med övriga kursdeltagare i arbetet med att färdigställa en forskningsöversikt samt en forskningsplan.

Kursen motsvarar de tidigare delkurserna Tematisk fördjupning och Uppsats inom kursen Fortsättningskurs (B-nivå).

Kursplan SK1223 Tematisk fördjupning

 

*SK139 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor, 30 hp.

*Detta kurspaket ges endast på vårterminen.

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15hpDetta är en fördjupningskurs inom statsvetenskap (termin 2).

Med utgångspunkt i de stora skillnader det är mellan olika demokratier erbjuder den här kursen en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Kursen behandlar särskilt frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför.

Kursplan SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv

SK1224 Miljöpolitikens villkor, 15hp
Detta är en alternativ fördjupningskurs inom statsvetenskap för dig som inte läser SK1223 Tematisk fördjupning (termin 2).

Det övergripande målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom miljöpolitikens område. Du kommer att lära dig om analytiska traditioner som politisk teori, förvaltning och svensk och internationell politik. Du förväntas nå en fördjupad förståelse av ett antal statsvetenskapliga skolbildningar (t.ex. demokratiteori, institutionell teori, maktteori, rättviseteori) och hur dessa kan användas för att analysera politik för hållbar utveckling.

Kursplan SK1224 Miljöpolitikens villkor

Termin 3 och 4

Under termin tre och fyra läses en individuell inriktning om 60hp i ett av våra samarbetsämnen. Läs om ämnena här. Om du väljer statsvetenskap som inriktning finns här nedan en beskrivning av kurserna.

Statsvetenskaplig inriktning

Termin 3

SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter 7,5 hp

Kursen introducerar centrala teoretiska perspektiv på demokratisk delegering och hur denna delegering i praktiken går till i olika politiska system på global, nationell och regional nivå. Huvudfrågeställningarna är: Vilka är de generella problemen med att delegera makt? Vilka är kon­sekvenserna av olika sätt att delegera makt? Vilka lösningar finns på delegeringens dilemman?

Den första delkursen fokuserar främst på den första länken i delegeringskedjan: från medborgarna till valda representanter. Kursen innehåller moment som behandlar delegationskedjans institutionella förutsättningar (såsom valsystem och valadministration), inblandade huvudaktörer (såsom partier, kandidater och väljare) och grundläggande mekanismer (nomineringar, demokratiska val och regeringsbildning). Med utgångspunkt i olika demokratimodeller och modeller för delegering diskuteras normativa och institutionella grundförutsättningar för en fungerande representativ demokrati. En stor del av kursen ägnas åt att kontrastera grundläggande principer för delegering mot aktuell forskning om olika länders lösningar på delegeringsproblematiken.

Kursplan SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter

SK1216 Delegation to the executive: dilemmas and institutional solutions, 7.5 credits

The course describes the basic problems that comes with delegating the power to the executive power. Its starting point is in the so-called principal agent theory but also raises criticism to this approach. More specifically, the course wants to answer questions such as: What problems domes with delegation? In principle,what are the solutions? What can never be solved?

Particularly noted in the course, is the various ways in which power can be handed over to executives, as well as the consequences this will have for cooperation, efficiency and policy by studying institutions for power transfer in different countries. Both more rationalistic perspectives and more institutional and historical perspectives are used to understand how it looks in different countries as well as within supranational bodies such as the EU.

The primary aim of the course is to teach both rationalistic and institutional perspectives, compare them and apply the different theoretical perspectives to understand the causes and consequences of different ways of organizing delegation to the executive power.

The language of instruction is English.

Kursplan SK1216 Delegation to the executive: dilemmas and institutional solutions

SK1225 Förvaltningens makt: Problem och möjligheter 15 hp

För de flesta medborgare sker mötet med politiskt fattade beslut genom kontakt med tjänstepersoner, snarare än med politiker. Såväl policyförslag som genomförandet av politiskt fattade beslut påverkas av förvaltningen. För den som vill förstå politikens utformning är det därför grundläggande att svara på varför, hur och med vilka konsekvenser valda politiker lämnar ifrån sig makt till förvaltningen. På den här kursen studerar vi överlämnandet av makt – så kallad delegering – bland annat genom att analysera de problem som kan uppkomma vid delegering och jämföra olika länders sätt att organisera förvaltningen.

Kursplan SK1225 Förvaltningens makt: Problem och möjligheter

Termin 4

SK1226 Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik, 15 hp (startar V20)
Kursen innebär en djupdykning i fallet Sverige med ett historiskt perspektiv. Viktiga målsättningar är att förklara varför det ser ut som det gör i Sverige och att nyansera analys av dagspolitiska frågor som rör maktöverlämnanden och konflikter. Frågor av relevans för kursen är: Hur lösgjorde sig Sverige från korruptionen? Varför har Sverige inte ministerstyre? Hur har granskningen av offentlig sektor vuxit fram?

Kursen behandlar de specifika villkor som gäller för arbete i det offentligas tjänst i Sverige. Detta innefattar lagar och regler inom grundläggande förvaltningsrätt samt etik i offentlig förvaltning. Tjänstepersonens roll i demokratin kommer att diskuteras och problematiken kommer att fördjupas bland annat med inslag av rollspel där studenternas tränas i att hantera offentlighetsprincipen, politiska påtryckningar och etiska dilemman. Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett specialområde.

Kursplan SK1226 Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik

SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet, 15 hp (startar V20)
Statsvetaren i yrkeslivet är en praktiskt inriktad kurs i vilken studenterna utvecklar kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Kursens innehåll har utvecklats i samråd med yrkesvägledare och praktiksamordnare och bygger till stor del på information från yrkesaktiva statsvetare om vilka färdigheter som man har nytta av i sitt kommande yrkesliv. Kursen examineras som en helhet, men är uppdelad i tre moment: 1) i det offentligas tjänst, 2) skrivande och kommunikation i yrkeslivet samt 3) introduktion till projektledning.

Kursplan SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet

Termin 5

Femte terminen är den valbara terminen. Den är väldigt flexibel. Här erbjuds praktik, utbytesstudier eller ytterligare kurser i statsvetenskap eller annat ämne.

Information om utbytesstudier.

Information om fristående kurser i statsvetenskap.

SK1411/SK1412 Praktik för Statsvetarprogrammet,
30 eller 15hp

Praktiken omfattar en hel eller halv termin och fullgörs normalt under terminstid. Praktiken är en möjlighet för dig att pröva hur väl de teoretiska kunskaper som du har tillägnat dig under programmet fungerar i verkligheten. Praktiken kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands, som erbjuder arbetsuppgifter som är av värde för dina studier på Statsvetarprogrammet och framtida yrkesverksamhet.

Kursplan SK1411 Praktik för Statsvetarprogrammet 30hp

Kursplan SK1412 Praktik för Statsvetarprogrammet 15hp

 

SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet, 15 hp (startar V20)

Statsvetaren i yrkeslivet är en praktiskt inriktad kurs i vilken studenterna utvecklar kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Kursens innehåll har utvecklats i samråd med yrkesvägledare och praktiksamordnare och bygger till stor del på information från yrkesaktiva statsvetare om vilka färdigheter som man har nytta av i sitt kommande yrkesliv. Kursen examineras som en helhet, men är uppdelad i tre moment: 1) i det offentligas tjänst, 2) skrivande och kommunikation i yrkeslivet samt 3) introduktion till projektledning.

Kursplan SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet

**SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik, 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att utveckla djupare teoretisk förståelse att analysera miljöpolitiska utmaningar utifrån statsvetenskapliga perspektiv. Kursen fokuserar på fyra tematiska områden som relateras till miljöpolitiska utmaningar; kollektivt handlande och politiska institutioner, olika diskurser kring miljö och utveckling (däribland ekologisk modernisering), global politik och det internationella systemet, samt politisk teori (inklusive texter med en normativ ansats). Kursens deltagare läser utvald litteratur från dessa fält. Ett fokus läggs vid att ge en bred förståelse för de större statsvetenskapliga teoretiska perspektiven relevanta för ovan nämnda tematiska fält och vid att introducera empiriska resultat från etablerad forskning inom dessa områden.

Studenterna får kontinuerligt genomföra en tillämpad analys, samt självständig problemlösning. Kursen kan med fördel läsas av studenter som vill förbereda kommande uppsatsarbete inom miljöpolitikens område, men riktar sig även till studenter som allmänt vill orientera sig inom miljöpolitikens forskningsområde.

Kursplan SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik 7,5 hp

**Swedish environmental politics in a comparative perspective 7,5 hp

Kursen ger deltagarna de analytiska redskapen att förstå dynamiken kring svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv. Den tar ett historiskt grepp, ger inblickar i både ”input” och ”output” sidorna av det svenska politiska systemet med relevans för miljöpolitik, samt ger en bild av hur nationella miljöpolitiska policyinstrument relateras till Sveriges roll inom EU och på den internationella arenan. Kursens individuella uppgift fokuserar på att jämföra hur två sådana policyinstrument förhåller sig till de olika nivåerna av det svenska politiska systemet. Kursen ges på engelska.

Kursplan Swedish environmental politics in a comparative perspective 7,5 hp

**SK1136 Foreign Policy Analysis, 7,5 hp

Kursen har som syfte att bidra med kunskap om hur utrikespolitik kan förklaras i enskilda och komparativa fall, samt ge en fördjupad förståelse kring utrikespolitisk förändring i ett bredare globalt perspektiv. Utrikespolitiska beslut, processer och utfall studeras från olika analysnivåer: från den individuella (kognition), staten (politiska system, folkopinion och media) till systemnivå (maktbalans, internationella institutioner).

Kursen utgår från staten som central aktör i utrikespolitiken, men kursen behandlar också den roll som nya icke-statliga aktörer (exempelvis EU) spelar inom utrikespolitiken. Kursen ges på engelska.

Kursplan SK1136 Foreign Policy Analysis 7,5 hp

**Kursen ges endast på hösten.

Termin 6

SK1313 Metod inklusive uppsatssamordning, 15hp

Detta är en metodkurs inom statsvetenskap (termin 6).

Kursen lär dig att behärska det vetenskapliga metodtänkandet och den förbereder dig för uppsatsskrivande på grundnivå. Du kommer att läsa om vetenskapsteoretiska grunder för olika syn på kunskap. Du lär dig utforma vetenskapliga undersökningar, förstå relationen mellan problem och metod respektive metod och slutsatsdragning. Kursen tränar dig att tillämpa några av de vanligaste samhällsvetenskapliga metoderna. Du får tillfälle att relatera metodfrågor till din egen planerade uppsats.

Kursplan SK1313 Metod inklusive uppsatssamordning

SK1523 Examensarbete i statsvetenskap, 15hp

Detta är en uppsatskurs inom statsvetenskap (termin 6).

Kursen kommer att lära dig att författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att lära dig hur du självständigt planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du försvarar dina slutsatser i ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa moment ska du visa att du besitter ett vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare.

Kursen motsvarar den tidigare kursen Fördjupningskurs 1B Uppsats (C-nivå).

Kursplan SK1523 Examensarbete i statsvetenskap

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-08-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?