Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Statsvetenskap grundnivå

De kurser som vi ger på grundnivå är indelade i kärnkurser, fördjupningskurser och metod- och uppsatskurser. 

Vill du läsa fristående kurser fram till en kandidatexamen? Då måste du läsa 90 hp statsvetenskap (se listan nedan för vilka kurser vi kräver).

Utöver dessa 90 hp krävs ytterligare 90 hp inom valbara ämnen för att du ska få ut en filosofie kandidatexamen (fil.kand). Om du hellre vill satsa på en politices kandidatexamen (pol. kand) krävs att du, utöver de 90 hp i statsvetenskap, läser 60 hp inom ett av våra samarbetsämnen samt 30 hp valbara ämnen.

Kontakta gärna studievägledare för att gå igenom dina möjligheter och diskutera vilket samarbetsämne som passar dig.

Kursöversikt och kursplaner

Termin 1 - Kärnkurser

Du läser:

 • SK119 Statsvetenskap: Kärnkurspaket, 30 hp

Kurserna som ingår i paketet är:

 1. SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp och
 2. SK1124 Politisk teori, 7,5 hp
  och
 3. SK1125 Internationell politik, 7,5 hp

 

Termin 2 - Fördjupningskurser

Du läser antingen:

 • SK129 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning, 30 hp

Kurserna som ingår i paketet är:

 1. SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
 2. SK1223 Tematisk fördjupning, 15 hp

 
Eller så läser du:

 • SK139 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor, 30 hp
  (OBS! Detta kurspaket ges enbart på våren)

Kurserna som ingår i paketet är:

 1. SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
 2. SK1224 Miljöpolitikens villkor, 15 hp 

 

Termin 3 - Metod- och uppsatskurser

Du läser:

 

Titta på antagning.se för att se vilka av ovanstående kurser som ges nästkommande termin.

Observera att ovanstående är de kurser som ges idag. Har du läst äldre kurser som du vill ta med i en examen? Har du läst vid ett annat universitet? Kontakta studievägledare så får du hjälp!

Fler fristående kurser

Utöver ovanstående kurser som krävs för en examen så erbjuder vi fler kurser i statsvetenskap. Dessa kan du inkludera i dina 30-90 hp valbara kurser i din examen.

Detta är följande kurser:

Kursbeskrivningar

Kärnkurser

Kurserna "Institutioner och aktörer i demokratin" samt "Politisk teori och internationell politik" utgör normalt sett den första terminens studier för studenter i statsvetenskap. Kurserna utgör en utmärkt grund för den som vill ha viss inblick i statsvetenskapens grunder men sedan fördjupa sig i annat ämne. Kurserna går på helfart dagtid. Två av kurserna ingår i ett kurspaket och de övriga söks som fristående. Urvalet till våra kärnkurser baseras på betyg (34%), högskoleprov (33%) och högskolepoäng (33%). För information om förkunskapskrav se respektive kursplan.

SK119 Statsvetenskap: Kärnkurspaket 30 hp

Kurser som ingår i kurspaketet:

SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp
Kursen inleds med en presentation av demokratins centrala institutioner och aktörer. Därefter diskuterar och analyserar vi det demokratiska systemets spelregler mer konkret: hur ser vägen till beslut ut? Vi fokuserar även på genomförandet: vilken roll spelar förvaltningen och tjänstemännen, och vad betyder detta ur ett demokratiskt perspektiv? Frågor om makt är en röd tråd genom kursen. Du kommer att möta olika vetenskapliga perspektiv som t.ex. genus- och mångfaldsperspektiv.

SK1124 Politisk teori, 7,5hp
Kursen behandlar de centrala perspektiven i den västerländska politiska teorin genom att fokusera på centrala politiska tänkare, såväl historiska som samtida. Den ger även en översiktlig genomgång av de politiska ideologiernas historia och introducerar grunddragen hos politiska ideologier såsom konservatism, liberalism, socialism, och feminism. Kursen ger verktyg att analysera klassiska politiska och sociala problemställningar, exempelvis makthavares rätt att styra andra, gränserna för individens frihet, och rättvis fördelning av samhällets ekonomiska resurser.

Kursplan SK1124 Politisk teori

SK1125 Internationell politik, 7,5hp
Kursen presenterar och diskuterar teorier om internationella relationer. Både historiska och nutida händelser analyseras. Kursen behandlar även källkritik.

Kursplan SK1125 Internationell politik

Fler kärnkurser

SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik, 7,5 hp (Kursen ges enbart på hösten)
Kursens övergripande syfte är att utveckla djupare teoretisk förståelse att analysera miljöpolitiska utmaningar utifrån statsvetenskapliga perspektiv. Kursen fokuserar på fyra tematiska områden som relateras till miljöpolitiska utmaningar; kollektivt handlande och politiska institutioner, olika diskurser kring miljö och utveckling (däribland ekologisk modernisering), global politik och det internationella systemet, samt politisk teori (inklusive texter med en normativ ansats). Kursens deltagare läser utvald litteratur från dessa fält. Ett fokus läggs vid att ge en bred förståelse för de större statsvetenskapliga teoretiska perspektiven relevanta för ovan nämnda tematiska fält och vid att introducera empiriska resultat från etablerad forskning inom dessa områden.

SK1139 Swedish environmental politics in a comparative perspective 7,5 hp (Kursen ges enbart på hösten)
The course provides participants with the analytical tools to understand the dynamics of Swedish environmental politics in a comparative perspective. It applies a historical perspective, gives insight to both “input” and “output” sides of the Swedish political system with relevance for environmental politics and, finally, provides insights in how domestic environmental policies relate to Sweden’s role in the EU and beyond in the international arena. The individual assignment focuses on comparing how two environmental policies relate to different layers of the political system in Sweden. The language of instructions is English.

Fördjupningskurser

Kurserna går på helfart dagtid och söks som kurspaket eller fristående kurs, se nedan. Urvalet till våra fördjupningskurser baseras på antalet högskolepoäng. Du kan max meriteras för 225 hp, högskolepoäng utöver det medräknas inte.

SK129 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk fördjupning, 30 hp.

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
Med utgångspunkt i de stora skillnader det är mellan olika demokratier erbjuder den här kursen en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Kursen behandlar särskilt frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför.

SK1223 Tematisk fördjupning, 15 hp
Kursen ska förbereda studenterna för självständigt uppsats- och utredningsarbete. Du lär dig att identifiera, sammanställa och värdera aktuell statsvetenskaplig forskning. Kursen ger dig specifik kunskap genom fördjupning i ett forskningsproblem som du själv får välja ut. Tematisk fördjupning ges i seminarieform och tonvikten ligger på ditt eget skrivande och diskussioner med övriga kursdeltagare i arbetet med att färdigställa en forskningsöversikt samt en forskningsplan.

Kursen motsvarar de tidigare delkurserna Tematisk fördjupning och Uppsats inom kursen Fortsättningskurs (B-nivå).

SK139 Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor, 30 hp (Detta kurspaket ges endast på vårterminen).

Kurser som ingår i detta kurspaket:

SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
Med utgångspunkt i de stora skillnader det är mellan olika demokratier erbjuder den här kursen en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Kursen behandlar särskilt frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför.

SK1224 Miljöpolitikens villkor, 15 hp (Kursen ges enbart på våren)
Det övergripande målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom miljöpolitikens område. Du kommer att lära dig om analytiska traditioner som politisk teori, förvaltning och svensk och internationell politik. Du förväntas nå en fördjupad förståelse av ett antal statsvetenskapliga skolbildningar (t.ex. demokratiteori, institutionell teori, maktteori, rättviseteori) och hur dessa kan användas för att analysera politik för hållbar utveckling.

Fler fördjupningskurser

SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter 7,5 hp

Kursen introducerar centrala teoretiska perspektiv på demokratisk delegering och hur denna delegering i praktiken går till i olika politiska system på global, nationell och regional nivå. Huvudfrågeställningarna är: Vilka är de generella problemen med att delegera makt? Vilka är kon­sekvenserna av olika sätt att delegera makt? Vilka lösningar finns på delegeringens dilemman?

Den första delkursen fokuserar främst på den första länken i delegeringskedjan: från medborgarna till valda representanter. Kursen innehåller moment som behandlar delegationskedjans institutionella förutsättningar (såsom valsystem och valadministration), inblandade huvudaktörer (såsom partier, kandidater och väljare) och grundläggande mekanismer (nomineringar, demokratiska val och regeringsbildning). Med utgångspunkt i olika demokratimodeller och modeller för delegering diskuteras normativa och institutionella grundförutsättningar för en fungerande representativ demokrati. En stor del av kursen ägnas åt att kontrastera grundläggande principer för delegering mot aktuell forskning om olika länders lösningar på delegeringsproblematiken.
 

SK1216 Delegation to the executive: dilemmas and institutional solutions, 7.5 credits

The course describes the basic problems that comes with delegating the power to the executive power. Its starting point is in the so-called principal agent theory but also raises criticism to this approach. More specifically, the course wants to answer questions such as: What problems domes with delegation? In principle,what are the solutions? What can never be solved?

Particularly noted in the course, is the various ways in which power can be handed over to executives, as well as the consequences this will have for cooperation, efficiency and policy by studying institutions for power transfer in different countries. Both more rationalistic perspectives and more institutional and historical perspectives are used to understand how it looks in different countries as well as within supranational bodies such as the EU.

The primary aim of the course is to teach both rationalistic and institutional perspectives, compare them and apply the different theoretical perspectives to understand the causes and consequences of different ways of organizing delegation to the executive power.

SK1225 Förvaltningens makt: Problem och möjligheter 15 hp

Hur mår demokratin? Kursen fokuserar på den grundläggande frågan om hur offentlig makt förs över – delegeras -- från medborgare till folkvalda representanter. Denna inledande delen i en tänkt delegationskedja rymmer olika dilemman men är betydelsefull för att skapa väl fungerande representativ demokrati. Under kursen analyseras och problematiseras delegerandets institutionella förutsättningar (valsystem, valadministration) och centrala aktörer (partier, kandidater och medborgare).

SK1226 Svensk förvaltning: Traditioner, institutioner och politik, 15 hp (startar V20)
Kursen innebär en djupdykning i fallet Sverige med ett historiskt perspektiv. Viktiga målsättningar är att förklara varför det ser ut som det gör i Sverige och att nyansera analys av dagspolitiska frågor som rör maktöverlämnanden och konflikter. Frågor av relevans för kursen är: Hur lösgjorde sig Sverige från korruptionen? Varför har Sverige inte ministerstyre? Hur har granskningen av offentlig sektor vuxit fram?

Kursen behandlar de specifika villkor som gäller för arbete i det offentligas tjänst i Sverige. Detta innefattar lagar och regler inom grundläggande förvaltningsrätt samt etik i offentlig förvaltning. Tjänstepersonens roll i demokratin kommer att diskuteras och problematiken kommer att fördjupas bland annat med inslag av rollspel där studenternas tränas i att hantera offentlighetsprincipen, politiska påtryckningar och etiska dilemman. Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett specialområde.

SK1421 Statsvetaren i yrkeslivet, 15 hp  (startar V20)
Statsvetaren i yrkeslivet är en praktiskt inriktad kurs i vilken studenterna utvecklar kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Kursens innehåll har utvecklats i samråd med yrkesvägledare och praktiksamordnare och bygger till stor del på information från yrkesaktiva statsvetare om vilka färdigheter som man har nytta av i sitt kommande yrkesliv. Kursen examineras som en helhet, men är uppdelad i tre moment: 1) i det offentligas tjänst, 2) skrivande och kommunikation i yrkeslivet samt 3) introduktion till projektledning.

SK1136 Foreign Policy Analysis, 7,5 hp (Kursen ges enbart på hösten)
Kursen har som syfte att bidra med kunskap om hur utrikespolitik kan förklaras i enskilda och komparativa fall, samt ge en fördjupad förståelse kring utrikespolitisk förändring i ett bredare globalt perspektiv. Utrikespolitiska beslut, processer och utfall studeras från olika analysnivåer: från den individuella (kognition), staten (politiska system, folkopinion och media) till systemnivå (maktbalans, internationella institutioner). Kursen utgår från staten som central aktör i utrikespolitiken, men kursen behandlar också den roll som nya icke-statliga aktörer (exempelvis EU) spelar inom utrikespolitiken. Kursen ges på engelska.

Metod- och uppsatskurser

Normalt sett är metod- och uppsatskurserna de kurser som avslutar studierna på kandidatnivå. På vår institution heter metodkursen "Metod inklusive uppsatssamordning" vilket markerar att vi lägger stor vikt vid att samordna metod och uppsatsarbete. Man behöver inte ha läst fördjupningskurserna i statsvetenskap innan man läser metodkursen men vi rekommenderar ändå att man har gjort det just för att direkt kunna koppla kursens innehåll till sin egen uppsats. Kurserna söks som fristående kurser. Urvalet till kurserna baseras på antalet högskolepoäng. Du kan max meriteras för 225hp, högskolepoäng utöver det medräknas inte. Kurserna går på helfart dagtid. För detaljerad information om förkunskapskraven se respektive kursplan.

SK1313 Metod inklusive uppsatssamordning, 15 hp
Kursen lär dig att behärska det vetenskapliga metodtänkandet och den förbereder dig för uppsatsskrivande på grundnivå. Du kommer att läsa om vetenskapsteoretiska grunder för olika syn på kunskap. Du lär dig utforma vetenskapliga undersökningar, förstå relationen mellan problem och metod respektive metod och slutsatsdragning. Kursen tränar dig att tillämpa några av de vanligaste samhällsvetenskapliga metoderna. Du får tillfälle att relatera metodfrågor till din egen planerade uppsats. 

SK1523 Examensarbete i statsvetenskap, 15 hp
Kursen kommer att lära dig att författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att lära dig hur du självständigt planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du försvarar dina slutsatser i ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa moment ska du visa att du besitter ett vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare.

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-08-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?