Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Statsvetenskap avancerad nivå

De kurser som vi ger på avancerad nivå är indelade i kärnkurser, fördjupningskurser och metod- och uppsatskurser. Samtliga kurser ges på engelska inom ramen för våra internationella masterprogram.

Vill du läsa fristående kurser fram till en masterexamen? Då måste du först ta ut en kandidatexamen. Därefter läser du 90 hp statsvetenskap; två kärnkurser, en fördjupningskurs, en metodkurs och en uppsatskurs (se listan nedan för vilka kurser du kan läsa).

Utöver dessa 90 hp krävs ytterligare 30 hp inom valfria ämnen för att du ska få ut en filosofie masterexamen. Om du hellre vill satsa på en politices masterexamen krävs att du, utöver de 90 hp i statsvetenskap, läser 30 hp inom ett av våra samarbetsämnen.

Kontakta gärna studievägledare för att gå igenom dina möjligheter och diskutera vilket samarbetsämne som passar dig.

Kursöversikt och kursplaner

 

Kärnkurs 

 

Fördjupningskurs

 

Metodkurs

Kvantitativ

 

Kvalitativ

 

Uppsatskurs

 

Observera att ovanstående kurser är de kurser som ges på institutionen idag. Har du läst äldre kurser som du vill ta med i en examen? Har du läst vid ett annat universitet? Kontakta studievägledare så får du hjälp!

Kursbeskrivningar 

Kärnkurser

SK2121, Statsvetenskaplig analys, 15 hp
I den här kursen får du en bred överblick över statsvetenskapens mest framträdande delområden samtidigt som du lär dig förstå och använda de gemensamma analytiska och metodologiska grunderna som förenar ämnet. Du kommer att arbeta med såväl klassiska verk som dagsaktuell forskning och lära dig skriva kvalificerade forskningsöversikter. Kursen ges på engelska.

Fördjupningskurser

SK2212, The Quality of Government in a Comparative Perspective, 15 hp
Hur kan The Quality of Government (QoG) definieras och mätas? Är QoG ett koncept som är strikt relaterat till den politiska filosofin av västerländska liberala demokratier, eller kan den appliceras på en global nivå? Hur är QoG relaterat till demokrati, ekonomisk tillväxt, rättsstatsprincipen, socialt kapital, ojämlikhet, sociala policies och medborgarnas individuella välbefinnande? Vad krävs det av ett land för att utveckla högkvalitativa politiska institutioner? Kursen ges på engelska.

Är du intresserad av vår forskning på området? Läs mer på QoG-institutets hemsida.

SF2222 Citizens, Politicians and the Media: Evaluating Democratic Process, 15 hp
Ett viktigt mål för demokratin är att förverkliga "folkets vilja." Men hur kan detta uppnås? Och uppnås det i verkligheten? Denna kurs fokuserar på tre aktörer: medborgare, politiker och medier. Vi studerar forskning om väljarbeteende, politisk psykologi, politiskt deltagande och politisk representation. Dessutom undersöker vi effekter av massmedia, politisk journalistik, politiska kampanjer och nyhetshantering. Kursen ges på engelska.

Är du intresserad av vår forskning på området? Läs mer på

SF2221, Global Security and Democracy, 15 hp
Denna kurs behandlar det komplicerade samspelet mellan säkerhet, demokrati och utveckling i en ständigt föränderlig global kontext. I synnerhet kommer vi att se hur säkerhet och demokrati hänger ihop. Vad bör ingå som "ämne" inom säkerhet (till exempel staten, individen, världen, människor, miljön), vad bör anses som hot (till exempel militära angrepp, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, ekonomiskt beroende, och global terrorism), och vad skall anses som lämplig strategi (militär avskräckning/gemensam säkerhet, ingripande, ekonomiska sanktioner, säkerställande av mänskliga rättigheter, anti-terroristmätningar)? Kursen presenterar och diskuterar olika sätt att organisera och värna om politiska samhällen i samtida överläggningar om global säkerhet. Kursen ges på engelska

SK2221, Environmental politics and institutions, 15 hp
Under kursen får du en fördjupad kännedom om hur samhället, via politiska åtgärder, försöker hantera och minska en rad miljöproblem såsom i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar. Kursen vilar på flera teoretiska ansatser, främst social dilemma teori, opinions- och beteendeteorier, institutionell teori, normativ politisk teori och spelteori. Kursen ges på engelska.

Är du intresserad av vår forskning på området? Läs mer på Centre for Environmental Political Studies (CEPS) hemsida och på hemsidan för Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR).

SK2222, Varieties of Democracy and Democratization, 15 hec
Den här kursen tar utgångspunkt i olika teoribildningar kring vad demokrati är, eller bör vara. Vi konfronterar detta med olika metodologiska angreppssätt för att mäta demokrati på ett jämförbart sätt över tid och mellan olika stater. Kursen analyserar och diskuterar olika teorier om varför vissa länder blir mer eller mindre demokratiska. Du tränas i att analysera både historiska och nutida processer där länder (av-)demokratiseras och förklara och förstå varför detta sker.
Kursen behandlar alltså två tätt förknippade områden: att definiera och mäta demokrati, och att förklara demokratisering. Kursen ges på engelska.

Är du intresserad av vår forskning på området? Läs mer på Varieties of Democracys (V-Dem) hemsida.

SK2211 The Performance of Democracies, 15 hp
Den här kursen tar sig an frågor om demokratiska staters förmåga att generera önskvärda utfall på olika områden. Med andra ord: Varför är vissa demokratiska stater mer framgångsrika än andra när det gäller att leverera allt från hög kvalité på den politiska styrningen till mänsklig välfärd? Fokus ligger på frågor om varför och hur demokratiska stater lyckas eller misslyckas på olika områden – snarare än på frågor som hanterar vad demokrati är, övergångar till demokrati, eller demokratins fortlevnad. Den behandlar också implikationerna av demokratiers prestationsförmåga för medborgares attityder och stöd för demokratin. Kursen ges på engelska.

Är du intresserad av vår forskning på området? Läs mer på QoG-institutets hemsida.

Metodkurser

SF2321, Tillämpad statistisk analys, 15 hp
Kursen riktar sig till dig som vill ha omfattande förståelse för hur statistiska analysmetoder kan tillämpas, såväl inom samhällsvetenskaperna som inom offentliga och kommersiella utredningsarbeten. Föreläsningar och övningar varvas med varandra när du lär dig om bland annat förklaringsmodeller, urvalsproblematik, generaliserbarhet, sannolikhetslära och dimensionsanalys. Vi arbetar mycket med statistikprogram och vi tar hjälp av föreläsare med specialkunskaper. Kursen är uppsatsförberedande. Kursen ges på engelska.

SF2322, Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 hp
Kursen ger dig omfattande kunskaper om centrala samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Inledningsvis diskuteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för kvalitativ metod och de forskningsetiska överväganden som kan aktualiseras. I kursen kommer du att lära dig tillämpa såväl textanalytiska metoder som diskursanalys, idéanalys och argumentationsanalys som intervjuer och observationer. Kursen är uppsatsförberedande. Kursen ges på engelska.

SF2323 Applied Qualitative Research Methods, problems and design, 15hp
Kursen presenterar och ger praktisk träning i kvalitativa forskningsmetoder, inklusive datainsamling, design, formulering av forskningsproblem och metoder för analys av material. Kursen ger en inledande översikt över tillgängliga forskningsmetoder, deras koppling till teori, samt forskningsetik. Kursen går på djupet på flera olika metodologiska tillvägagångssätt, relevanta för kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, med inriktning på textbaserade analysmetoder. Kursen utvecklar metodiska färdigheter genom fallbaserade övningar på seminarierna. I den första delen av kursen introduceras och praktiseras metoder och designproblem på föreläsningar och på seminarier. I den andra delen av kursen tillämpar studenter sina kunskaper i forskningsdesign och metod inom sina egna intresseområden av forskningen och skriver ett forskningsförslag som avslutande inlämningsuppgift. Kursen ges på engelska.

SF2324 Introduction to Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists, 15hp 
Kursen ger teoretisk förklaring och praktisk träning i kvantitativ metodik som är relevant för ämnet. Kursen börjar med en översikt över frågor av allmänt relevans för forskningsdesign i samhällsvetenskap, som omfattar frågor om epistemologi, teori, forskningsetik och en översikt över de kvantitativa metoder som forskare har till sitt förfogande. Den andra delen av kursen fokuserar på lärande och tillämpning av kvantitativa metoder och den programvara som krävs för att utföra olika uppgifter och analyser. Kursen består av både föreläsningar, seminarier och handledning i att använda metoder inom den kvantitativa forskningen. I möjligaste mån är den data som används i kursuppgifterna relevanta för studenternas ämnesområden för att göra studenterna bekanta med innehållet, potentialen och begränsningarna av befintlig data. Kursen ges på engelska.
 

Uppsatskurs

SK2532, Masteruppsats 30 hp
Under kursen kommer du att lära dig hur du självständigt planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du försvarar dina slutsatser i ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa moment ska du visa att du besitter ett vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare. Kursen ges på engelska.

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-07-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?