Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kandidatuppsatser

Hitta till den kursomgång du är intresserad av:

2008    VT 2009    HT2009   VT 2010    HT 2010

2011   2012   2013   2014     2015     2016

En del uppsatser är publicerade i Göteborgs Universitets publikationer - elektroniskt arkiv (GUPEA). Klicka på uppsatsens löpnummer för att komma direkt till uppsatsen eller sök på den på gupea.ub.gu.se.

HT2016-VT2017

Serienummer och Titel

EURP KAND 255 The Economics of Perceived Discrimination – An empirical investigation on the relationship between subjective views on job market hindrances and economic aspiration

EURP KAND 256 Går det att vara barn och gift? En kvalitativ analys om barnäktenskap i en asylprocess

EURP KAND 257 Gröna idéer med villkorade visioner – En idéanalytisk studie av EU:s miljö- och klimatpolicy efter den ekonomiska krisen

EURP KAND 258 A more or less intergovernmental union – European integration in the case of the European Development Fund

EURP KAND 259 Sociala dialogens jämställdhetspolitiska dilemma – En intervjustudie om de svenska centralorganisationernas förhållningssätt till ett av Europeiska Unionens främsta socialpolitiska problem

EURP KAND 260 ”Brexit means Brexit”, means what? A comparative study of how two newspapers are framing Brexit post-referendum

EURP KAND 261 Flyktingkrisen och Sveriges stängda gränser – Människohandlarnas vinstlott? En intervjustudie rörande myndigheters och frivilligorganisationers uppfattningar angående vilken påverkan flyktingkrisen och Sveriges stängda gränser har för människohandel

EURP KAND 262 EU:S humanitära bistånd ur ett barnperspektiv – Hur talar EU om barn i det humanitära biståndet?

EURP KAND 263 Svenska folkets inställning till EU utifrån ekonomisk och kulturell aspekt – En studie med fokus på korrelationen mellan inställning till EU, immigration och rädsla för arbetslöshet

EURP KAND 264 Asylsökande barns rättigheter och barnkonventionen – En jämförande studie av rättighetsdiskursen i Sverige och Danmark

EURP KAND 265 Sverige och EU-förtroende – En kvantitativ teoriprövande studie om vad som formar svenska medborgares förtroende för EU-institutioner

EURP KAND 266 Hur konstrueras migranter som ett säkerhetshot mot EU och dess yttre gräns? En diskursanalys av Frontex riskanalyser för åren 2011 och 2016

EURP KAND 267 Mot en enhetlig arbetsmarknad? En kvantitativ studie om indikationer för arbetsmarknadspolicys och arbetsmarknadsutfall för EU:s medlemsländer 1999-2015

EURP KAND 268 Attityder gentemot homosexuella inom EU – En kvantitativ studie av attitydförändring mellan 2002 och 2014

EURP KAND 269 ”Flyktingifiering”? Miljömigranters påverkan på Europas asyl- och migrationspolitik

EURP KAND 270 Det europeiska medborgarinitiativet, ECI – Resurser, motivation och EU-attityds påverkan på sannolikheten att vilja använda ECI

EURP KAND 271 Konvergerar familjepolitiken inom EU:s medlemsstater över tid?

EURP KAND 272 Den förändrade sysselsättningsagendan och betydelsen av högre utbildning – En kvantitativ studie av individens upplevda rörlighet på arbetsmarknaden i Sverige och Storbritannien år 1997 och år 2005

EURP KAND 273 Inre säkerhet eller mänskliga rättigheter? En klassificerande textanalys av prioriteringsförändringar i Europaparlamentet

EURP KAND 274 TTIP – En kommunikativ utmaning

EURP KAND 275 ”Take back control”: En diskursanalys av Brexit-kampanjens invandringsmotstånd i Storbritannien

EURP KAND 276 Ett miljövänligt jordbruk? En kvalitativ fallstudie av bönders förutsättningar att odla miljövänligt och ekologiskt på Åland styrt av EU och Ålands jordbrukspolitik

EURP KAND 277 Ett euroskeptiskt budskap – En studie av det partipolitiska budskapet hos det brittiska konservativa partiet

EURP KAND 278 Regionernas Europa: EU:s regionalpolitik och dess påverkan på Sveriges regionalpolitik

EURP KAND 279 Hur Eurokrisen splittrade EU-stödet: En kvantitativ studie av förändringar i EU-stöd på agregerad nivå hos EU25 åren 2005-2015

EURP KAND 280 EU - en normativ eller neorealistisk aktör? En kvalitativ textanalys av EU-kommissionens anföranden under förhandlingarna av agenda 2030

EURP KAND 281 ”Det var inte på detta sätt som den fria rörligheten var tänkt att fungera.” Diskurser kring utsatta EU-medborgares vistelse i Sverige

EURP KAND 282 Hållbarhet inom fiskesektorn – En analys på utformningen av EU:s gemensamma fiskepolitik med fokus på hållbarhet och hållbar utveckling

EURP KAND 283 Sustainable development and free trade – What are the grounds for potential conflicting objectives between sustainable development and free trade, and how could this be understood within the frame of European Integration

EURP KAND 284 Fattigdom, pobresa, poverty – beskrivningar av fattigdom i Sverige, Spanien och Irland i samtida skönlitteratur

EURP KAND 285 Delantys Erasmus – En explorativ studie som prövar bärkraften av Gerard Delantys modeller för europeisk identitet
 

HT2015-VT2016

Serienummer och Titel

EURP KAND 226 Kontakt och uppfattningar om personer med utländsk bakgrund En fallstudie av två grundskolor i Sverige

EURP KAND 227 ”Integration eller inkludering?” En kvalitativ studie om myndigheters integrationsarbete med ensamkommande barn i Göteborgs kommun

EURP KAND 228 Zero Waste Europe Implementeringen av EU-mål i komplexa flernivåstyren

EURP KAND 229 Have Financial Fair Play Rules changed European Football? A comparative study of clubs operating under different national governing systems

EURP KAND 230 Flexicurity - Europeiska begreppet som väckte känslor - En studie om flexicurity begreppets inverkan på den politiska debatten i Sverige

EURP KAND 231 Flexicurity - Europeiska begreppet som väckte känslor - En studie om flexicurity begreppets inverkan på den politiska debatten i Sverige

EURP KAND 232 Federation of the United States of Europe
An analysis of the traits of federalism found in the treaties and events of European integration from 1945 to 1969

EURP KAND 233 Nya identiteters värde Hur turkiska andragenerationsinvandrare i Sverige identifierar sig och ser på sin plats i samhället

EURP KAND 234 Svensk dagspress skildrande av Europas gemensamma ansvar i flyktingfrågan

EURP KAND 235 Varför detta land? En asylsökandes dilemma

EURP KAND 236 Kompetent och lojal? En kvantitativ studie av lojalitet i olika produktionsregimer år 2005

EURP KAND 237 Drogpolicy i EU – En jämförande studie av drogpolicyer i Sverige och Nederländerna

EURP KAND 238 Marknadsföringsstrategier i Europa – En kvalitativ analys av innehållet i multinationella företags reklamklipp på Youtube

EURP KAND 239 HBTQ-Migration – En kvalitativ studie om verksamheter i Europa som riktar sig till nyanlända hbtq-personer

EURP KAND 240 Europaparlamentsval och valdeltagande - En kvantitativ analys av euroskeptiska partiers påverkan på valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2014

EURP KAND 241 Nationalistiska partier i ministerrådet

EURP KAND 242 Jämställdhet över Unionen: en jämförande analys av Europeiska kommissionens strategiplaner 2010-2015 och 2016-2019

EURP KAND 243 Europeiska Unionen som aktör på global nivå: en studie av hur medier i en större respektive mindre EU-stat ser på EU:s roll i G8

EURP KAND 244 Subnationella aktörers samarbete i Brysselkontor: En studie om aktörer i Västsverige

EURP KAND 245 Utrikespolitisk modellflygning: En teoriprövande studie om hur utrikespolitiska förändringar kan förklaras

EURP KAND 246 ”Volunteering for increased integration” – A qualitative research study on non-governmental organizations’ role in the care of unaccompanied minors

EURP KAND 247 Attitydskillnader gentemot invandring mellan Danmark och Sverige – En kartläggning

EURP KAND 248 Förutsättningar för integration på landsbygden: En kvalitativ intervjustudie för utrikes föddas integration på landsbygden i Sverige

EURP KAND 249 EU & NATO: Working side-by-side or hand-in-hand? En analys av säkerhetspolitiskt samarbete I EU och NATO:s säkerhetsstrategier

EURP KAND 250 Identifikation med Europa som svensk och religiös

EURP KAND 251 En komparativ studie av asiatiska immigranters arbetsmarknadsintegration i tre EU-länder

EURP KAND 252 A Call for Custom-Made Cultural Participation: A case study focusing on the practical side of cultural participation and integration
 

HT2014-VT2015

Serienummer och Titel

EURP KAND 196 Åtstramningspolitikens dilemma - En jämförande studie om de interna devalveringarna i Baltikum under eurokrisen

EURP KAND 197 ”The Last Days of Europe” - Kontrajihadismens idéer om Europa

EURP KAND 198 Vad påverkar EU:s legitimitet? - En studie av tre möjliga förklaringsfaktorer

EURP KAND 199 En studie i grönt - En uppsats om sambandet mellan utsläppsrättigheter och elektricitetspriser i Tyskland och Sverige

EURP KAND 200 EU som utrikespolitisk aktör - En fallstudie på konflikten i Syrien

EURP KAND 201 Sverige, Norge och Pensionen - En prövning av välfärdsteorier

EURP KAND 202 En alltför självständig centralbank? - ECB och europeisk integrationsteori

EURP KAND 203 Människohandel - ett transnationellt säkerhetsproblem eller ett människorättsligt problem? En jämförande studie om Rumänien och Belgien

EURP KAND 204 United Kingdom Independence Party - A case study of UK Independence Party; claims, media interpretations and scientific evidence

EURP KAND 205 Sveriges handel med Kina – nya möjligheter eller nya begränsningar? En studie om hur ett medlemskap i EU har påverkat handelsrelationerna med Kina

EURP KAND 206 Oron över den nationella kulturen - En idéanalys av nation, identitet och EU i Sverigedemokraternas och Sannfinländarnas partiprogram

EURP KAND 207 Personröstning i Sverige - Hur resonerar väljarna kring personröstning till Europaparlamentet och riksdagen?

EURP KAND 208 Människohandel i Albanien - En teorikonsumerande fallstudie som undersöker de påverkande faktorerna bakom människohandeln i Albanien.

EURP KAND 209 Patronising Feminism? ‐ A study of western women’s rights activists working in Egypt

EURP KAND 210 Den humanitära interventionen i Bosnien - En studie av egna upplevelser från den svenska bataljonen, BA05

EURP KAND 211 EU – Energi, klimat och miljö i framtiden Den Europeiska Unionens styrning av hållbar utveckling inom energi och miljö

EURP KAND 212 EU-inträdet och korruption En studie av Östeuropeiska länder för och efter EU-inträdet

EURP KAND 213 Transparent CSR - En studie om europeiska HR-företags redovisning

EURP KAND 214 Europeisk integration – Ett kulturellt projekt?

EURP KAND 215 Polisorganisationers utveckling - En väg mot Europa?

EURP KAND 216 Vi är människor, vi är världsmedborgare, vi är romer! − en kvalitativ studie om identitetupplevelser i den svenska romska gruppen

EURP KAND 217 Convergence of national models of integration? - A comparative study of France and Britain

EURP KAND 218 Konstruktionen av människohandel och prostitution – En diskursanalys av fyra nordiska handlingsplaner mot människohandel

EURP KAND 219 A free market – the cure of corruption? A theory testing study on Central and Eastern Europe

EURP KAND 220 Informationsteknologi och produktivitet: en jämförelse mellan Sverige och Italien

EURP KAND 221 Kärnkraften - Ett nationellt problem i en internationell miljö

EURP KAND 222 Militär alliansfrihet eller Nato- medlemskap. – En jämförande studie av opinionsutveckling i två post-neutrala europeiska stater, i hänseende till ett medlemskap i Nato.

EURP KAND 223 Statsskuldsräntor i EU - En statistisk undersökning av eurons påverkan på statsskuldsräntor

EURP KAND 224 EU som Normativ och/eller Civil Makt? - En fallstudie av EU:s politiska uttalanden under Ukrainakrisen

EURP KAND 225 Åsiktsstruktur i EU-attityder
 

HT2013 - VT2014

Serienummer och Titel

EURP KAND 160 Barnkullar och arbetslöshet - Stora barnkullar och möjligheter på arbetsmarknaden

EURP KAND 161 Shopping i Bryssel: En kvantitativ jämförande studie av EU - medlemsstaters supranationella företagslobbying

EURP KAND 162 Hur Danmark, Storbritannien och Sverige klarar konvergenskriterierna – en komparativ analys

EURP KAND 163 Asyl på (o)lika villkor? En komparativ studie av Sverige och Danmark med fokus på de problem kvinnor möter på sin väg mot ett uppehållstillstånd i Europa.

EURP KAND 164 Maximal CSR - Hållbarhet eller lönsamhet i praktiken?

EURP KAND 165 Handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA - möjliga effekter på företagsnivå

EURP KAND 166 Europeiska värden och värderingar? En fallstudie av religionsfrihet och debatten rörande moskébygget i Borlänge

EURP KAND 167 Kvotering som jämställdhetsverktyg inom bolagsstyrelser En studie av plenumdebatten i Europaparlamentet

EURP KAND 168 Flexicurity - om Sveriges och Spaniens möjligheter att skapa flexicurity på arbetsmarknaden

EURP KAND 169 EU, Ryssland och de stora ländernas inflytande
Om neorealismens fruktbarhet för förståelse av EU:s energi- och säkerhetspolitiska agenda i relation till Ryssland

EURP KAND 170 Normativ Europeisering - En fallstudie av svensk utrikespolitik i förändring

EURP KAND 171 Making it a ‘girl thing’ - A study of public actors’ views on the participation of women in research, innovation and science in the European Union

EURP KAND 172 Eurokrisen och dess effekt på individers tillit till nationella banker. En undersökning om tillitsförändringar hos Sveriges befolkning under 2006-2011.

EURP KAND 173 ”Den mångsidiga arbets- & tjänsterörligheten” - En beskrivande studie över Europeisk utstationering av arbetstagare till Sverige.

EURP KAND 174 Människohandel för sexuella ändamål och synen på prostitution - En diskursanalytisk studie av debatter i Europaparlamentet

EURP KAND 175 Vägen till ett gynnsamt ekologiskt jordbruk

EURP KAND 176 Nationskulturers påverkan i organisationer - En studie av tyska företags anpassning till den svenska kulturen

EURP KAND 177 Europeisering av deklarerad svensk utrikespolitik - en kvalitativ textanalys av utrikesdeklarationer från tiden innan och efter Sveriges intåg i den Europeiska Unionen

EURP KAND 178 Flyget när man kan och tåget bara när man måste? En respons på EU’s mål att öka tågtrafiken i Europa

EURP KAND 179 Trafficking - Ett Resultat Utav Attityder och Migration: En jämförelse utav Grekland och Tyskland

EURP KAND 180 Who’s Voice in Europe? Participation in Online Consultations and the Impact of Media Attention

EURP KAND 181 The future of the euro A macroeconomic study of the euro crisis and different pathways for the Eurozone.

EURP KAND 182 I allt som rör sig, lyser eller låter, finns elektronik som ska lämnas åter - en kvalitativ studie av den institutionella hanteringen av elektriskt och elektroniskt avfall i Storbritannien och i Sverige

EURP KAND 183 Den perfekta kvinnan En analys av tidningen ELLE i tre olika länder ur ett postfeministiskt perspektiv

EURP KAND 184 Den ideologiska gråzonen En ideologianalytisk jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Jobbik

EURP KAND 185 Mellan mänskliga rättigheter och suveräna principer - En kvalitativ studie om synen på flyktingar i Europaparlamentet

EURP KAND 186 Pretty and colourful Why should there be women on European company boards?

EURP KAND 187 Svensk minoritetspolitik En studie om romernas situation i Sverige

EURP KAND 188 EU – en ledande aktör i det internationella klimatarbetet? En studie av medias syn på EUs roll i klimatarbetet

EURP KAND 189 Bankunion i EU – EU:s finansiella räddning? En studie över den föreslagna bankunionens fördelar respektive nackdelar

EURP KAND 190
Hur förhåller sig EU till en (o)hållbar utveckling? En studie av EU:s klimatpolitiska samhällsstyrning inom jordbruks- och klimatpolitiken

EURP KAND 191 Gender, Equality and Ambiguity A study of the Scandinavian radical-right populist parties’ views on gender equality

EURP KAND 192 I Skuggan av Beslutsfattarnas EU En studie av de stora lobbykonsultföretagens arbetsmetoder och inställningar till den Europeiska Unionens öppenhet

EURP KAND 193 EU som konflikthanterare - en studie av det multilaterala samarbetet under EUFOR Tchad/ CAR

EURP KAND 194 Att föra kvinnor närmre arbetsmarknaden En kvalitativ studie av europeiska ideal och nationella tolkningar inom ramen för Europa 2020-strategins sysselsättningsmål

EURP KAND 195 Romer i svensk politik En rättighetsorienterad studie av politiken riktad mot romer i ord och praktik

HT 2012 - VT2013

Serienummer och Titel

EURP KAND 126 Kosovo för alla, alla för Kosovo? Undersökning av kvinnornas inkludering i statliga institutioner i Kosovo

EURP KAND 127 Grekland – ett land i kris

EURP KAND 128 Är vi som andra, är andra som oss? En komparativ studie av fenomen som korrelerar med
korruption i EU och världen

EURP KAND 129 Kvinnlig politisk representation och biståndets jämställdhetsfokus

EURP KAND 130 Är EU en transnationell demokrati?

EURP KAND 131 Är EU en normativ makt? - en fallstudie av EU:s relation till MERCOSUR

EURP KAND 132 Nu ska till och med EU lägga sig i! En studie om effekter av EU-delfinansiering i regionala utvecklingsprojekt

EURP KAND 133 Öppenhet och transparens i biståndsverksamheten

EURP KAND 134 Vi kommer inte att betala – en studie av generalstrejkerna i
Grekland i samband med eurokrisen 2010-­2012

EURP KAND 135 Välfärdens tysta valfrihetsrevolution

EURP KAND 136 Tillsammans är vi starka: En studie av sammanhållningspolitikens utveckling 1990‐2012

EURP KAND 137 Det Västsvenska Paketet: Ett fall av regionförstoring?

EURP KAND 138 Europeisering av lokal planering i fallet Göteborgs stad - påtaglig eller inte?

EURP KAND 139 Det högutbildade proletariatet: En fallstudie av feminiseringen av strejker i Sverige

EURP KAND 140 Finns 2008 kvar? Vilka är de långvariga effekterna på Europa och Sverige?

EURP KAND 141 EU och jämställdhet. En studie av Gender mainstreaming i EU:s praktiska arbete

EURP KAND 142 The effects of structural changes on the development of corruption in Russia.

EURP KAND 143 Abortfrågan i Polen: En framställning av kvinnan i pro‐choice och pro‐life organisationernas argumentation

EURP KAND 144 FlexicArity? Utifrån jämställdheten på arbetsmarknaden i Danmark, Nederländerna och Tyskland

EURP KAND 145 Causes of corruption? A comparative study of Portugal and Greece

EURP KAND 146 Vart är vi på väg? En kvalitativ studie av det lokala integrationsarbetet i Göteborgs Stad

EURP KAND 147 ESF-projektet ”Kvinnokraft”. En kvalitativ studie om nyckelaktörers uppfattningar om hinder för integration och projekt för somaliska kvinnor

EURP KAND 148 Dublinförordningen – En problematisering om fördelningen av ”flyktingbördan” inom EU

EURP KAND 149 Euron, mer än siffror på ett papper? En studie av Eurokrisens påverkan på relationen mellan europeisk identitet och inställningen till euron.

EURP KAND 150 Utformningen av föräldraförsäkringen. Är den jämställd och lika för alla?

EURP KAND 151 EU:s självständiga sanktioner och Utvärderingsproblematiken. – En studie av EU:s formulerade målsättningar vid instiftande av sanktioner riktade mot individer

EURP KAND 152 Where did Greece go wrong? An explanation from a QoG approach

EURP KAND 153 Fin- eller populärkultur? En studie om hur europeiska kulturhuvud-städer påverkas av den kultursyn de möter i EU

EURP KAND 154 Lika olika: svenska självstyrelseorgan i Bryssel

EURP KAND 155 Europeisk identitet - En idéanalys angående bilden av europeisk identitet

EURP KAND 156 The European Union as a Global Actor. A pilot study of the Indian students’ perspective on the EU and the EU-India relations

EURP KAND 157 Makten över Arktiska Rådet. En studie om beslutsfattande i en internationell institution.

EURP KAND 158 Runaway Train: A Study Concerning European Legislation on Trafficking

EURP KAND 159 En önskvärd europeisering? – En kvantitativ studie av EU-samarbetets påverkan på beviljningsgrader i asylansökningar i EU15 mellan 1997‐2011
 

VT2012

Serienummer och Titel

EURP KAND 118 Från Region till Region - En statistisk analys av regional konkurrenskraft ur ett kulturgeografiskt perspektiv

EURP KAND 119 Allla vägar leder till Bryssel - En studie om Västra Götalandsregionens och Region Skånes öppnande av egna Brysselkontor

EURP KAND 120 Konfilkten mellan folk och elit analyserad i ljuset av Fremskrittspartiets princip- och handlingsprogram

EURP KAND 121 En för alla, alla för en? – En kvalitativ studie om hindren mot EUs samordning av katastrofhantering

EURP KAND 122 The ideas about man and the European society - A comparative study of Zygmut Bauman and Jürgen Habermas

EURP KAND 123 Musikens långa arm – En studie i välfärdssystemens påverkan på de olika samhällsklassernas musiklyssnade

EURP KAND 124 Decentralisering, europeisering och Regionalisering – en studie av Centerpartiets, Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas inställning till regionbildning i Sverige

EURP KAND 125 Mellan nation och region – Geografiska och regionala variationer i attityd till europeisk integration
 

2011

Serienummer och Titel

EURP KAND 75 Miljöföregångsländer under ordförandeskapet i EU. Blir miljöpolitiken lidande?

EURP KAND 76 Sätta Europa i Arbete – En innehållsanalys av EU2020

EURP KAND 77 Romerna i Skandinavien – en diskursanalys

EURP KAND 78 The European Union and Democratic Development Beyond Representative Democracy. A study Of the Presence of Two Democratic Ideas in the European Union’s Legal Order Before and After

EURP KAND 79 Europeiska storföretag och deras sociala ansvarstagande – En studie av Distinktionen mellan Nord- och Sydeuropeiska företags CSR-arbete Vid internationaliseringar

EURP KAND 80 Normer i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik - en teoriapplikation av Normative Power Europe avseende utrikes- och säkerhetspolitiska uttalanden före och efter Lissabonfördraget

EURP KAND 81 The Circular Maze. Unfair Working Conditions and Resistance of Polish Posted Workers in Sweden

EURP KAND 82 Regleringars effekt på finanskriser

EURP KAND 83 Let's go Venue Shopping: Lobbying på den europeiska eller svenska arenan? En studie av LO:s och Svenskt Näringslivs lobbystrategier sedan Sveriges inträde i EU

EURPKAND 84 (Allmän)mänskliga rättigheterna komparativ studie av universalism hos tre människorättsorganisationer verksamma i Vitryssland

EURPKAND 85 Turken- "den andre" europen? En studie om hur identitetsargument används i Europaparlamentets debatter om Turkiet

EURP KAND 86 Eurons strävan efter att vara optimal. En studie av de problem som förutspåddes när teorin om optimala valutaområden skapades, och de problem som uppstått i euroområdet idag

EURPKAND 87 Bortom gränser - En kvantitativ studie av potentiella drivkrafter bakom irreguljär migration inom EU27

EURP KAND88 Competition and its outcomes: Does a more competitive electoral system elect more well-educated politicians?

EURP KAND 89 Konsten att vara flykting - En fallstudie av svensk asylpolitik inom ramen för det europeiska samarbetet

EURP KAND 90 Ungdomsarbetslöshet i Sverige, Norge och Danmark 1990-2010

EURP KAND 91 Euron och det optimala valutaområdet - En undersökning av hur eurokrisen har påverkat utvecklingen av den Ekonomiska och Monetära Unionen

EURP KAND 92 Av jord är du kommen - En studie av debatten kring de svenska fideikommissen under 1900-talet

EURP KAND 93 Kunskapseffekter på valdeltagande till Europaparlamentet - Hur mycket kan vi säga?

EURP KAND 94 "Det blir lite kaka på kaka på kaka". En intervjustudie om hur svenska medborgare legitimerar sin handling att skänka pengar till biståndsorganisationer, samt deras syn på svenska staten och EU som biståndsgivare

EURPKAND 95 Hur internationella är de svenska strukturfondsprojekten? En studie av strukturfondsprojektens internationalisering i tre svenska programområden

EURPKAND 96 Direktinvestera- var? En studie om attraktionskraften för utländska direktinvesteringar hos Svenska regioner

EURPKAND 97 - Förklaringar till organiserad brottslighet Fallet Italien.

EURPKAND 98 An Outsider Inside Europe. The Energy Interdependence between the EU and the Russian Federation

EURPKAND 99 Jämställdhet för alla, alla för jämställdhet? En komparativ studie av EU invånares syn på jämställdhet och dess effekt på graden av livstillfredställelse

EURP KAND 100 Flexicurity - Danmark

EURP KAND 101 Liu Lilian A common position - a common preference? A study of different preferences among EU member states in the common trade policy with China

EURP KAND 102 Med svensk förvaltningslag som bibel- en studie av goodness of fit mellan EU:s och Sveriges förvaltningar

EURP KAND 103 Preaching to the choir? A Comparison of Fiscal Forecasts by Governments, Fiscal Policy Councils and the European Commission in the European Semester Framework

EURP KAND 104 Bilden av "den andre" i svensk media - En studie av hur dagstidningar framställer Turkiet och turkarna

EURP KAND 105 What Determines Network Capital the Council of the European Union? A study of network capital in relation to governmental characteristics in the Council of the European Union

EURP KAND l06 Papperslös i Skandinavien. En järnförande studie av integrationsmöjligheter för irreguljära immigranter i Sverige, Norge och Danmark

EURP KAND 107 Talet om trafficking- en hegernonisk strävan med kamp om betydelser: En analys av europeiska handlingsplaner mot trafficking med människor

EURP KAND 108 Europeisk identitet - ingen självklarhet!

EURP KAND l09 Gör partiledaren partiet? En kvantitativ studie om det politiska intressets inverkan på politisk personifiering

EURP KAND 110 Snusk eller smakfullt illustrerat- En analys av starka reaktioner på sexuella framställningar av flickor i bild och film

EURP KAND 111 Aktioner ger reaktioner: terrorismens effekter på stater. En komparativ studie av attentaten i Norge och Sverige

EURP KAND 112 Det är skillnad på politik och politik- om EU:s fiskeriavtal med Marocko

EURP KAND 113 Sverigedemokraterna och den nya radikala högern - En studie av SD i en västeuropeisk kontext av politiska konfliktdimensioner

EURP KAND 114 'Den ljusnande framtid är vår'- En studie om EU-kommissionens miljöpolitik och Hållbarheten

EURP KAND 115 Ignorera, tillmötesgå eller konfrontera? En analys av partigruppers strategier gentemot högerextrema partier i Europaparlamentet

EURP KAND 116 Hur många är för lite? - en kvantitativ studie kring regeringars åsikter om fertilitet

EURP KAND 117 Ideburna organisationer som välfärdsproducenter: En jämförande studie av ideburen välfärdsproduktion år 1992 och 2009
 

HT 2010

Serienummer och Titel

EURP KAND 37 Media och EU. En förändrad syn sedan krisen?

EURP KAND 38 Europas gränser i svensk partipolitik

EURP KAND 39 Afrika eller EU – vem vinner i en global kamp om råvaror? En studie om europeiska kommissionens motiv till råvarustrategin

EURP KAND 40 Överstatligt identitetsskapande i AU och EU – En diskursteoretisk studie av identitetsskapande och handlingsutrymme i Europeiska Unionen och Afrikanska Unionen

EURP KAND 41 Hur ska ansvar för miljön fördelas? Miljörättviseprinciper under utveckling i EU

EURP KAND 42 Socialt företagande i Europa – En fallstudie av Sverige och Storbritannien

EURP KAND 43 Fotboll för alla? En diskursanalys av det engelska och det svenska fotbollsförbundets offentliga publikationer

EURP KAND 44 Europaparlamentarikerna och partigruppslojaliteten. En studie av europeiseringens betydelse för europaparlamentarikernas röstningsbeteende

EURP KAND 45 Om att rättigheten att behandlas lika ska vara lika på olika platser – En Beskrivning av svensk diskrimineringslag i relation till EU

EURP KAND 46 Turkiet och Europa: en identitetskollision som förhindrar ett turkiskt EU-medlemskap? En argumentationsanalys av sambandet mellan de svenska Riksdagspartiernas syn på Europa och Inställningen till ett turkiskt EU-inträde

EURP KAND 47 Inrättar Turkiet sig i EU: s led? – En studie av Turkiets EU-diskurs

EURP KAND 48 Vem styr Integrationen? Ett prövande av den liberala intergovernmentalismen som förklaringsmodell för policypåverkan mellan nationell och supranationell nivå

EURP KAND 49 Burkina Faso & bomullen. En studie av handelsliberaliseringarnas effekter på ett råvaruberoende västafrikanskt land

EURP KAND 50 Konrad Adenauers Europasyn En idéanalys av memoarerna

EURP KAND 51 Kan du säga ”Europeiska fonden för Integration av tredjelandsmedborgare”? En kartläggning av Integrationsfondens satsningar på Språket som integrationsverktyg

EURP KAND 52 Adopterad i Skandinavien. En diskursanalys av talet om internationellt adopterade i Sverige, Norge och Danmark

EURP KAND 53 EU-medlemskapets effekter på arbetslösheten. En jämförande studie om arbetslösheten i Polen och Tjeckien efter EU-medlemskapet 2004

EURP KAND 54 Turken, terroristen och journalisten. En studie om mediebilden av Turkiets EU-medlemskapsansökan

EURP KAND 55 Kommissionen och hållbar utveckling - en studie av EU kommissionens tolkning av konceptet hållbar utveckling i strategier för hållbar utveckling

EURP KAND 56 EU: s jämställdhetspolitik – ett janusansikte? En studie av EU:s jämställdhetspolitik med mamma ledighetsdirektivet som belysande exempel

EURP KAND 57 Integration in fokus. En studie av vilka idéer och värderingar som lyfts fram i debatter kring integration av invandrare i Europaparlamentet

EURP KAND 58 En förändrad syn på EU? – en intervjustudie om hur europa- parlamentariker uppfattar att vistelsen i Europaparlamentet påverkat deras inställning till EU

EURP KAND 59 Språk och minoritet – den ungerska minoriteten i Slovakien

EURP KAND 60 Mötet med den svenska välfärden.En intervjustudie om hur europeiska barnfamiljer som migrerat till Sverige upplever mötet med nya familjevillkor i välfärdsstaten

EURP KAND 61 Framtiden är redan här. En studie om svenska fackförbunds motiv till engagemang i den sektoriella i den sektoriella sociala dialogen på EU-nivå

EURP KAND 62 Hiv/aids och Demokrati – En Undersökning av den Europeiska Unionens förhållningssätt till problematiken

EURP KAND 63 Försvaret i förändring. En studie om Europeiseringens påverkan på försvarsmakten

EURP KAND 64 Intressegrupperna som aktörer i utvecklingen av EU:s jämställdhetspolitik

EURP KAND 65 Mot mer flexicurity?

EURP KAND 66 Frihet, Säkerhet, Rättvisa – En 45 diskursanalytisk studie av Frontex roll i EU:s gränspolitik

EURP KAND 67 Att möta utmaningen. En diskurs-analys av europeiska staters Inställningar till utsläppsreaktioner

EURP KAND 68 Fallet Bosman en kvalitativ studie om fotbollens förändring och den fria rörlighetens effekter inom EU

EURP KAND 69 Ett integrerat EU tack vare rädsla för terrorism? En jämförande studie om Storbritannien och Sverige och deras vilja att utveckla EU:s Säkerhetspolitik

EURP KAND 70 Identitetssökande katalaner. En kvalitativ studie om katalaners flernivåidentifikation

EURP KAND 71 The possibility of change when crisis and calamities strikes. An idea-analysis of the EU Parliament in the aftermath of the Gazprom crisis 2006

EURP KAND 72 I huvudet på UNASUR och AU – en studie av EU: s roll som förebild i världen

EURP KAND 73 Socialdemokraterna och EG – en studie av socialdemokraternas omsvängning i frågan om svenskt medlemskap i den Europeiska Gemenskapen

EURP KAND 74 Europeisk identitet och 1800-talsromanen

VT 2010

Serienummer och Titel

EURP KAND 27 Padre vursus Pappa- en kvalitativ komparativ studie om mäns erfarenheter och attityder till faderskapet i Spanien och Sverige

EURP KAND 28 Vem påverkar ditt avfall? En studie av aktörers deltagande i Kommissionens öppna avfallskonsultationer

EURP KAND 29 Constructing social Europe through the open method of coordination? A qualitative study of actor's perception of the OMC on Social Proteetian and Social Inclusion in Sweden

EURP KAND 30 EU i Darfur. Om EU: s aktion för mänskliga rättigheter i tredje land

EURP KAND 31 Ett demokratiskt fördrag? - en ideanalys av demokratin i Lissabonfördraget

EURP KAND 32 Gymnasieelever och europeisk identitet - en undersökning av gymnasieelevers tänkbara förhållningssätt till Europa ocheuropeisk identitet.

EURP KAND 33 Lavaldomen och vägar framåt. En jämförande studie över hur tyska och svenska fackföreningar hanterar den asymmetriska integrationen i EU

EURP kAND 34 Good governance. En kritisk analys av Europeiska kommissionens vita papper kring goda styrformer

EURP KAND 35 EU: s förhandlingar med Iran, undersökning av alter's rolltillskrivnings betydelse för EU:s aktörskap

EURP KAND 36 EU som normativ aktör?

HT 2009

Serienummer och Titel

EURP KAND 15 SEPA ur bankernas ögon - påverkas effektiviteten på betalningsmarknaden? En jämförelse mellan Finland och Sverige

EURP KAND 16 Konkurrenskraft och regionalpolitik i Europa. En studie av konkurrenskraftsbegreppets förändrade betydelse

EURP KAND 17 I den finansiella krisens kölvatten - En komparativ studie av finanskrisens Effekter på de två EU-länderna Finland och Sverige

EURP KAND 18 Den sociala dimensionen av EU-medborgarskapet. En studie av EU-medborgarskapets sociala dimensions utveckling och problem, med föräldraledigheten som belysande policyexempel

EURP KAND 19 Att förändra det gemensamma En studie av INTERREG IV Syd-danmark-Schleswig-K.E.R.N.

EURP KAND 20 En europeisk säkerhetsidentitet - den diskursiva konstruktionen av EU som säkerhetspolitisk aktör

EURP KAND 21 En komparativ studie av prisutvecklingen på livsmedel i Sverige och Finland efter EU-inträdet

EURP KAND 22 Europeisk identitet – en idéanalys av kommissionens framställning av europeisk identitet

EURP KAND 23 Enhet vs mångfald i enandet av Europa

EURP KAND 24 EU: s säkerhetspolitiska syn på Medelhavsregionen – ambivalensen mellan reformer och samarbeten

EURP KAND 25 Ungdomar och Flexicurity – Danska och Svenska ungdomars syn på trygghet och flexibilitet i arbetslivet

EURP KAND 26 EU: s påverkan på kommuner. En studie av EU-relaterade ärenden i svenska kommuners fullmäktigeprotokoll

VT 2009

Serienummer och Titel

EURP KAND 6 Institutionella roller i EU – En analys av de tre primära EU-institutionernas positioner i Kroatiens och Turkiets Förhandlingar om EU-medlemskap

EURP KAND 7 Välfärdsstater och minimilöner. Minimilönens konvergens inom den Europeiska Unionen

EURP KAND 8 EU och Ryssland – en studie om mänskliga rättigheter och demokrati

EURP KAND 9 Europa och klimatförändringarnas utmaningar – idéer och föreställningar i EU:s klimatmål

EURP KAND 10 Fighting demographics and national boundaries – A close-up study of EU labour policy and its effect on the European academics in Sweden

EURP KAND 11 Nej tyvärr, platsen är redan tillsatt – om sambandet mellan etnisk diskriminering och integration på arbetsmarknader i EU-15

EURP KAND 12 Staters sociala kapital. EU-Medlemskapets påverkan på Internationellt förtroende

EURP KAND 13 Mellankrigstidens Europatankar – Jämförande studie av de politisk-ekonomiska visionerna om ett enat Europa hos Richard Coudenhove-Kalergi och Arthur Salter

EURP KAND 14 EU och Makedoniens politiska elit: ett fungerande samarbete eller en kuliss? – En jämförande studie av hur EU och Makedoniens politiska elit framställer situationen på området mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter
 

VT 2008

Serienummer och Titel

EURP KAND 1 Förenade i mångfald? En studie av EU: s ambivalenta minoritetspolitik

EURP KAND 2 Svenska exportföretags valutarisker på euromarknaden – en fallstudie

EURP KAND 3 Etablering av ekologiska mejeriprodukter inom EU – en fallstudie

EURP KAND 4 Reformen av stabilitets- och tillväxt-pakten i teori och tillämpning

EURP KAND 5 Vad gör en EU-samordnare hela dagarna?

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2017-09-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?