Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Master's Programme in European Studies (MAES), 120 hp

Europa utvecklas – gör du?

Stora ekonomiska, politiska och sociala utmaningar möts i allt större utsträckning av europeiska lösningar. ”The Europeanization” förändrar de lokala, regionala och nationella förhållandena i Europa. Europa utvecklar en enad röst på den globala arenan. Vill du lära dig mer om effekterna detta ger?

The Master's Programme in European Studies behandlar viktiga europeiska utmaningar och dilemman: ekonomisk och politisk integration, miljö och konflikter, de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som ett europeiskt medborgarskap ger. En termin är tillägnad praktik eller valbara kurser. Programmet har en historia av studenter som haft framgångsrika praktikperioder på stora EU-institutioner, FN, utländska ministerier och andra offentliga eller privata organisationer och företag.

Den europeiska integrationen påverkar ekonomiska, juridiska, politiska och sociala förhållanden, vilket innebär att europastudier är tvärvetenskapliga till sin natur. På grund av detta ges programmet av Centrum för Europastudier (CES), som har en unik och lång erfarenhet av tvärvetenskapliga europastudier. Lärarna har sina rötter i ekonomi, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. CES har ett nära samarbete med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) vilket är en prisbelönt Centre of Excellence for European research. Undervisningen kan på så sätt alltid kopplas till aktuell forskning inom området.

Under den sista terminen skriver studenterna sina examensarbeten. Vi strävar då efter att varje student ska ha en handledare från CERGU som passar examensarbetets vetenskapliga inriktning och studentens personliga intressen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan är tillsammans värdar för denna tvååriga masterutbildning. Detta ger studenterna djup kunskap om aktuella, framträdande politiska frågor likväl som de dominerande teorierna inom det akademiska fältet. Studenterna kommer att kunna fokusera på de områden som de finner intressanta, och programmet erbjuder dem en grund för karriärer som politiska analytiker eller utvecklare inom den europeiska ekonomiska och politiska världen.

Notera att alla kurser ges på engelska.

Till vänster hittar du en meny med flikar där du kan hitta mer information om vårt masterprogram inom Europastudier. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Kurser Termin 1 samhällsvetenskapliga spåret

EU2112 European heritage and identity, 10 hp
Den här kursen behandlar och historiserar samtida integrations- såväl som disintegrationsprocesser i Europa, och föreställningar om det europeiska idag. Frågor om kulturarv och identitet är nära länkade till politiska och ekonomiska frågor. Du kommer att lära dig att analysera samtida europeiska processer utifrån politiska såväl som sociala perspektiv, för att uppnå en djupgående förståelse av Europas historia. Kursen relaterar flera olika föreställningar om vad det innebär att vara europé, till andra konkurrerande, komplementerande och direkt motsatta identiteter, genom att analysera konstruktionen av historia och minne inom europeiska institutioner.

Detta är en obligatorisk kärnkurs gemensam för det samhällsvetenskapliga spåret och det humanistiska spåret. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2113 European Integration: Current Research and Theory, 10 hp
Syftet med denna kurs är att ge dig en djupare förståelse för "detta märkliga djur" Europeiska unionen. Detta görs genom att introducera dig för forskningssamfundets ansträngningar att studera EU. Du kommer att ta del av och kritiskt analysera viktig forskning inom EU-studier. Ett viktigt mål med kursen är också att undersöka hur teoretiska forskningsresultat kan anpassas till verkliga praktiska problem som uppstår i den europeiska integrationsprocessen.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

EU2122 Integrating European Market, 10 hp
Syftet med kursen är att ge en grundlig förståelse för den komplexa processen att skapa en inre marknad inom Europeiska Unionen. Kursen behandlar problemen med att integrera olika nationella marknadssystem till en enda marknad. Du kommer att analysera samspelet mellan formella legala restriktioner, ekonomiska funktioner för den inre marknaden och den politiska beslutsprocessen. Andra centrala teman är den inre marknadens konsekvenser för tillverkning och tjänster, livsvillkor, arbetsmarknader, kapitalflöden och infrastrukturell utveckling i Europa och dess grannländer. Förhållandet mellan nationella och överstatliga politiken är central.

Detta är en obligatorisk kärnkurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

Kurser termin 2, samhällsvetenskapliga spåret

EU2420/EU2430 Internship for the Master Programme in European Studies, 15 eller 30 hp
Som student på masterprogrammet i europastudier har du möjlighet att göra praktik i upp till en termin. Praktiken kan genomföras vid en offentlig eller privat organisation i Sverige eller utomlands. Organisationen skall tillhandahålla uppgifter som är av värde för praktikantens utbildning och framtida karriärplaner.

Detta är en valbar praktikkurs.

Kursplan EU2420 Internship 30hp (PDF, nytt fönster)

Kursplan EU2430 Internship 15hp (PDF, nytt fönster)

 

Kurser termin 3, samhällsvetenskapliga spåret

EU2131 Central- and Eastern Europe: fully European or the European ‘Other’? 15 hp
Denna kurs belyser de historiska, kulturella, politiska och socio-ekonomiska perspektiven som förklarar varför denna osagda motsättning lever kvar. Vad är Central- och Östeuropa? Hur används Europa som begrepp för att annorlundagöra delar av centrala och östra Europa? Kursen avser att ge studenter kunskap och färdigheter om Central- och Östeuropa som en geopolitiskregion, dess politiska, ekonomiska och sociala klyftor, så väl som den historiska och nutida kulturella utvecklingen.

Kursplan (PDF, nytt fönster)


EU2210 European Environment and Energy, 15hp
Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö-och energipolitik. Du kommer att analysera EU:s rättsliga grund, den politiska processen, och engagemangen för ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv. Ett syfte är att ge en grundlig förståelse av vagheten i hållbar utveckling och på vilket sätt begreppet används av/inom EU. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika miljö-och energiproblem och framtida utmaningar för EU. Dessa tematiska fördjupningar kommer även innehålla analyser av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, EU som internationell aktör, och vilken roll NGO:s och andra lobbygrupper spelar.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)


EU2220 Social Europe, 15 hp
Kursen syftar till att betrakta det förflutna, nutid och framtid för det sociala Europa. Fokus är på tvärvetenskapliga aspekter av europeiskt medborgarskap, dvs rättigheter och skyldigheter, arbete, familj, genus, identitet, invandring och framtiden för europeiska välfärdsstater. Du kommer att få fördjupad kunskap om mångfalden av europeiska sociala policys, om deras politiska bakgrund och nuvarande välfärdsreformer. Kursen behandlar och problematiserar europeisk socialpolitik och lagstiftning. Detta ger basen för tematiska fördjupningar inom olika sociala problem och framtida utmaningar för EU; inkluderat analyser av förhållandet mellan EU, Europarådet och medlemsstaterna.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)


EU2215 Europe in the world, 15 hp
Denna kurs ger en tvärvetenskaplig förståelse för Europas roll i världen och bygger på en rad olika perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora. Kursen fördjupar sig i Europas politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med resten av världen ur historiskt och nutida perspektiv. Studiet av "Europa" förstås i vid mening som att omfatta olika internationella organisationer, statliga aktörer och civila samhällen. Kursen analyserar den internationella betydelsen av den europeiska integrationen samt effekterna av den globala utvecklingen på Europa och Europas förändrade roll i den nya världsordningen.

Detta är en valbar fördjupningskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)


SF2321 Applied Statistical Analysis, 15hp                           

Kursen riktar sig till dig som vill ha omfattande förståelse för hur statistiska analysmetoder kan tillämpas, såväl inom samhällsvetenskaperna som inom offentliga och kommersiella utredningsarbeten. Föreläsningar och övningar varvas med varandra när du lär dig om bl.a. förklaringsmodeller, urvalsproblematik, generaliserbarhet, sannolikhetslära och dimensionsanalys. Vi arbetar mycket med statistikprogram och vi tar hjälp av föreläsare med specialkunskaper.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/SF2321


SF2322 Applied Qualitative Research Methods, 15hp 
                  Kursen ger dig omfattande kunskaper omcentrala samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Inledningsvis diskuteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för kvalitativ metod och de forskningsetiska överväganden som kan aktualiseras. I kursen kommer du att lära dig tillämpa såväl textanalytiska metoder som diskursanalys, idéanalys och argumentationsanalys som intervjuer och observationer.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/SF2322


SF2323 Applied Qualitative Research Methods, problems and design, 15hp                                                                             
Kursen presenterar och ger praktisk träning i kvalitativa forskningsmetoder, inklusive datainsamling, design, formulering av forskningsproblem och metoder för analys av material. Kursen ger en inledande översikt över tillgängliga forskningsmetoder, deras koppling till teori, samt forskningsetik. Kursen går på djupet på flera olika metodologiska tillvägagångssätt, relevanta för kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, med inriktning på textbaserade analysmetoder. Kursen utvecklar metodiska färdigheter genom fallbaserade övningar på seminarierna. I den första delen av kursen introduceras och praktiseras metoder och designproblem på föreläsningar och på seminarier. I den andra delen av kursen tillämpar studenter sina kunskaper i forskningsdesign och metod inom sina egna intresseområden av forskningen och skriver ett forskningsförslag som avslutande inlämningsuppgift.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/SF2323
SF2324 Introduction to Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists,15hp    Kursen ger teoretisk förklaring och praktisk träning i kvantitativ metodik som är relevant för ämnet. Kursen börjar med en översikt över frågor av allmänt relevans för forskningsdesign i samhällsvetenskap, som omfattar frågor om epistemologi, teori, forskningsetik och en översikt över de kvantitativa metoder som forskare har till sitt förfogande. Den andra delen av kursen fokuserar på lärande och tillämpning av kvantitativa metoder och den programvara som krävs för att utföra olika uppgifter och analyser. Kursen består av både föreläsningar, seminarier och handledning i att använda metoder inom den kvantitativa forskningen. I möjligaste mån är den data som används i kursuppgifterna relevanta för studenternas ämnesområden för att göra studenterna bekanta med innehållet, potentialen och begränsningarna av befintlig data.

Detta är en valbar uppsatsförberedande metodkurs. Kursen ges på engelska.

kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/SF2324

Kurser termin 4, samhällsvetenskapliga spåret

EU2500 Master Thesis for European Studies, 30 hp
Den sista terminen ägnas helt åt att skriva examensarbete. Du kommer att formulera, planera och genomföra ett examensarbete inom en angiven tid. Att skriva denna uppsats kommer att utveckla din förmåga att planera och leda stora projekt, samt samla in och analysera samhällsvetenskapliga data för att besvara en relevant forskningsfråga inom europastudier. Du kommer att presentera och försvara uppsatsen vid ett slutseminarium, samt fungera som opponent på en annan students uppsats.

Detta är en obligatorisk uppsatskurs. Kursen ges på engelska.

Kursplan (PDF, nytt fönster)

 

 

 

European Studies at the University of Gothenburg

Kontaktpersoner Centrum för Europastudier

Studierektor/programansvarig
Urban Strandberg

Studieadministratör
Mimmie Håkansson

Studie- och yrkesvägledare
Sara Birgerson

Praktik- och alumnsamordnare
Karin Andersson

Internationell koordinator
Angelica Thell

De flesta av våra studenter får jobb

STUDENTPORTRÄTT

Vi har frågat ett par studenter vad de tycker om vår utbildning.

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2018-11-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?