Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser på Europaprogrammet

På Studentportalen söker du fram kursplan och litteraturlista för den kurs du är intresserad av.

Termin 1

EU1110 - Introduktion till Europakunskap, 15 hp (kärnkurs)

Kursen tar ett brett grepp på en lång och komplex process, nämligen det moderna Europas historiska formering. Vi följer begreppet Europa och några av de viktigare kulturella, sociala, politiska och ekonomiska processerna som de europeiska samhällena genomgår, från antiken och fram till 1900-talets slut. Ett centralt tema är hur gränser har skapats och manifesterats på olika vis genom tiderna. Det gäller geografiska, kulturella och religiösa gränser, men också hur samspelet mellan politiska gränser och ekonomiska förhållandena har utvecklats. I detta ger vi också i kast med begreppet ”europeisk identitet” och dess förutsättningar och innehåll genom historien. Genom det långa tidsperspektivet och med särskild fokus på vissa övergripande processer samt nedslag i enskilda skeenden och regioner ger kursen ett gott underlag för att förstå gränser, konflikter, identiteter, problem och utvecklingsmöjligheter i dagens Europa. Kursen utför första kursen på Europaprogrammet och ges dagtid och på heltid.
 

EU1130 - Modern Europeisk Integration 1, 15 hp (kärnkurs)

EU står inför de största utmaningar det mött under sitt 6x-åriga liv. Migrations- och eurokriserna har blottlagt politiska spänningar och skiljelinjer inte bara inom utan också mellan de olika medlemsstaterna. Brexit splittrar både Storbritannien och resten av EU, och när ekonomi, ideologi, nationalism och praktiska lösningar stöts mot varandra. För att förstå dessa processer måste man förstå de politiska, geografiska och ekonomiska förutsättningar som inte bara utgjort grunden för det Europeiska projektet, utan också idag skapar förutsättningar för dess kriser. Kursen utgör andra kursen på Europaprogrammet och ges dagtid på heltid.
 

Termin 2

Profilämne, 30 hp (kärnkurser)
Under termin 2 läser du kärnkurser i ditt profilämne.

Termin 3

Profilämne, 30 hp (fördjupningskurs)
Under termin 3 läser du fördjupningskurser i ditt profilämne.

Termin 4

EU1235 - Modern europeisk integration 2, 15 hp (fördjupningskurs)

Kursen Modern europeisk integration 2 är en fördjupning av kursen Modern europeisk integration 1 som ges på termin 1 på Europaprogrammet. Gemensamt för bägge kurserna är att de behandlar europeisk integration ur flera olika vetenskapliga perspektiv. Inom ramen för denna kurs fördjupas och problematiseras ett antal teman som rör föreställningar och politiska beslut om europeisk integration. De teman som behandlas är aktuella och uppmärksammas i både samhällelig och vetenskaplig debatt. Centrala vetenskapliga teorier och forskning från olika ämnen används för att problematisera integration. Ett relativt stort mått av valfrihet och egen insamling av litteratur ingår. Kursen har en tyngdpunkt på seminarier och stor vikt läggs på studenternas eget skrivande och att träna förmåga att presentera och diskutera egna och andras texter. Särskild tonvikt läggs vid att studenterna skall författa en längre essä, där viss valfrihet att välja ämne ges. Kursen omfattar även ett speciellt utformat förhandlingsspel. Detta syftar till att illustrera hur en viss form av integration sker genom beslut som är resultat av mellan- och överstatliga förhandlingar inom ramen för den Europeiska Unionen (EU).

EU1240 - Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj, 15 hp (fördjupningskurs)

Kursen behandlar utvecklingen av olika välfärdssystem i Europa och deras relation till arbetsmarknad, arbetsförhållande och migrationsfrågor. Vidare tas välfärdssystemens grund upp och dessas påverkan på familjebildning, speciellt inriktat på den könsliga arbetsdelningen. Därutöver kommer EU:s påverkan på medlemsländernas sociala- och arbetsmarknadspolitiska institutioner att diskuteras och problematiseras. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, där forskare och lärare från olika discipliner behandlar forskning inom olika områden, och på ett antal seminarier, där studenterna ges utrymme till diskussion och fördjupning av kursens olika teman.

Termin 5

EU1330 - Forskningsmetod i Europakunskap, 15 hp

Kursen tar upp grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar och deras relation till olika samhällsvetenskapliga metoder. Kursen tar vidare upp hur vetenskapliga problemställningar utformas, och hur sambandet mellan problemställning och val av metoder kan se ut. Under kursen kommer slutligen färdigheten att använda och förmågan att utvärdera olika metoder att behandlas.

EU1540 - Kandidatuppsats i Europakunskap, 15 hp

Kursen avser planering, genomförande och redovisning av ett självständigt mindre forskningsarbete, vilket redovisas i en uppsats (examensarbete). Uppsatsen skrivs individuellt. Uppsatsskrivande tränar studenter i projekthantering, att analysera empiriskt material och att kunna besvara egna forskningsfrågor av relevans för ämnet Europakunskap. Kursen examineras i samband med det avslutande uppsatsseminariet där studenter presenterar och försvarar sin egen uppsats, opponerar på en annan students uppsats, samt aktivt deltar i seminariediskussioner.

Termin 6, valbara kurser

Du kan också välja att studera utomlands eller på ett annat universitet under den sjätte terminen.

EU1150 - Ryssland mellan förflutet och framtid, 15 hp

Kursen behandlar huvudsakligen Rysslands ekonomiska, politiska och sociala utveckling efter Sovjetunionens upplösning 1991. Utöver detta finns ett moment där Rysslands historia fram till ryska revolutionen tas upp och ett moment där Sovjetryssland behandlas. Dessa moment avser att ge kunskap om den historiska
bakgrunden till omvandlingen de senaste decennierna. Kursen består av tre delkurser som behandlar Rysslands historia fram till ryska revolutionen, Sovietunionen och Post-kommunistiska Ryssland.

EU1400 - Praktisk EU-kunskap, 15 hp (grundnivå)

Kursen ges i samarbete mellan Centrum för Europastudier och
Ekonomiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek. Kursen är tänkt att vara en praktiskt inriktad utbildning som skall ge studenterna färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta inom Europeiska Unionens (EU:s) och svensk förvaltning, samt inom andra organ där kunskaper om EU:s beslutsprocedur och dokument är nödvändiga, exempelvis lobbyorganisationer, frivilliga organisationer och det privata näringslivet, och därmed höja studenternas internationella kompetens och anställningsbarhet. Kursen består av tre delkurser som behandlar EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser, EU:s officiella dokumentation och information, rapportskrivande och muntlig presentation.

EU1410 Praktik för Europaprogrammet, 30hp

Praktiken omfattar en termin och fullgörs normalt under terminstid. Praktik kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands, som erbjuder arbetsuppgifter som är av värde för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Centrum för Europastudier har ett aktivt arbete med praktik och karriärsplanering.

EU2131 - Central and Eastern Europe: Fully European or the European other? 15 hp

With the collapse of communism in Central and Eastern Europe hopes were running high that the division of Europe into two parts, the West and the East, would finally come to an end. Two decades later, the dual framing of Central and Eastern Europe as simultaneously in Europe and not yet European still remains. This interdisciplinary course highlights the historical, cultural, political and socio-economic perspectives on why this implicit opposition still persists. What is Central and East Europe? How were the concepts of Central and Eastern Europe historically constructed? What demarcations do they imply today? How is the concept of Europe used for “othering” central and eastern parts of Europe?

 

 

Sidansvarig: Anna-Karin Lundell|Sidan uppdaterades: 2019-02-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?